Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Telugu

YouTube Subscribe
Please share it
Rate this post

Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Telugu 

శ్రీరామ ఆపదుద్ధరక స్తోత్రం రాముని శక్తివంతమైన శ్లోకం. ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మీ కష్టాలు సులభంగా తీరుతాయి.  శ్రీరాముని కృప కోసం భక్తితో జపించండి

శ్రీ రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||

నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ |
దండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || 1 ||

ఆపన్నజనరక్షైకదీక్షాయామితతేజసే |
నమోఽస్తు విష్ణవే తుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || 2 ||

పదాంభోజరజస్స్పర్శపవిత్రమునియోషితే |
నమోఽస్తు సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే || 3 ||

దానవేంద్రమహామత్తగజపంచాస్యరూపిణే |
నమోఽస్తు రఘునాథాయ రామాయాపన్నివారిణే || 4 ||

మహిజాకుచసంలగ్నకుంకుమారుణవక్షసే |
నమః కల్యాణరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 5 ||

పద్మసంభవ భూతేశ మునిసంస్తుతకీర్తయే |
నమో మార్తాండవంశ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || 6 ||

హరత్యార్తిం చ లోకానాం యో వా మధునిషూదనః |
నమోఽస్తు హరయే తుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || 7 ||

తాపకారణసంసారగజసింహస్వరూపిణే |
నమో వేదాంతవేద్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || 8 ||

రంగత్తరంగజలధిగర్వహృచ్ఛరధారిణే |
నమః ప్రతాపరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 9 ||

దారోపహితచంద్రావతంసధ్యాతస్వమూర్తయే |
నమః సత్యస్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 10 ||

తారానాయకసంకాశవదనాయ మహౌజసే |
నమోఽస్తు తాటకాహంత్రే రామాయాపన్నివారిణే || 11 ||

రమ్యసానులసచ్చిత్రకూటాశ్రమవిహారిణే |
నమః సౌమిత్రిసేవ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || 12 ||

సర్వదేవహితాసక్త దశాననవినాశినే |
నమోఽస్తు దుఃఖధ్వంసాయ రామాయాపన్నివారిణే || 13 ||

రత్నసానునివాసైక వంద్యపాదాంబుజాయ చ |
నమస్త్రైలోక్యనాథాయ రామాయాపన్నివారిణే || 14 ||

సంసారబంధమోక్షైకహేతుధామప్రకాశినే |
నమః కలుషసంహర్త్రే రామాయాపన్నివారిణే || 15 ||

పవనాశుగ సంక్షిప్త మారీచాది సురారయే |
నమో మఖపరిత్రాత్రే రామాయాపన్నివారిణే || 16 ||

దాంభికేతరభక్తౌఘమహదానందదాయినే |
నమః కమలనేత్రాయ రామాయాపన్నివారిణే || 16 ||

లోకత్రయోద్వేగకర కుంభకర్ణశిరశ్ఛిదే |
నమో నీరదదేహాయ రామాయాపన్నివారిణే || 19 ||

కాకాసురైకనయనహరల్లీలాస్త్రధారిణే |
నమో భక్తైకవేద్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || 20 ||

భిక్షురూపసమాక్రాంత బలిసర్వైకసంపదే |
నమో వామనరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 21 ||

రాజీవనేత్రసుస్పంద రుచిరాంగసురోచిషే |
నమః కైవల్యనిధయే రామాయాపన్నివారిణే || 22 ||

మందమారుతసంవీత మందారద్రుమవాసినే |
నమః పల్లవపాదాయ రామాయాపన్నివారిణే || 23 ||

శ్రీకంఠచాపదళనధురీణబలబాహవే |
నమః సీతానుషక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే || 24 ||

రాజరాజసుహృద్యోషార్చిత మంగళమూర్తయే |
నమ ఇక్ష్వాకువంశ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || 25 ||

మంజులాదర్శవిప్రేక్షణోత్సుకైకవిలాసినే |
నమః పాలితభక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే || 26 ||

భూరిభూధర కోదండమూర్తి ధ్యేయస్వరూపిణే |
నమోఽస్తు తేజోనిధయే రామాయాపన్నివారిణే || 27 ||

యోగీంద్రహృత్సరోజాతమధుపాయ మహాత్మనే |
నమో రాజాధిరాజాయ రామాయాపన్నివారిణే || 28 ||

భూవరాహస్వరూపాయ నమో భూరిప్రదాయినే |
నమో హిరణ్యగర్భాయ రామాయాపన్నివారిణే || 29 ||

యోషాంజలివినిర్ముక్త లాజాంచితవపుష్మతే |
నమః సౌందర్యనిధయే రామాయాపన్నివారిణే || 30 ||

నఖకోటివినిర్భిన్నదైత్యాధిపతివక్షసే |
నమో నృసింహరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 31 ||

మాయామానుషదేహాయ వేదోద్ధరణహేతవే |
నమోఽస్తు మత్స్యరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 32 ||

మితిశూన్య మహాదివ్యమహిమ్నే మానితాత్మనే |
నమో బ్రహ్మస్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 33 ||

అహంకారేతరజన స్వాంతసౌధవిహారిణే |
నమోఽస్తు చిత్స్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || 34 ||

సీతాలక్ష్మణసంశోభిపార్శ్వాయ పరమాత్మనే |
నమః పట్టాభిషిక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే || 35|

అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ |
ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ || 36 ||

సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా |
తిష్ఠన్మమాగ్రతో నిత్యం రామః పాతు సలక్ష్మణః || 37 ||

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||

ఫలశ్రుతి |

ఇమం స్తవం భగవతః పఠేద్యః ప్రీతమానసః |
ప్రభాతే వా ప్రదోషే వా రామస్య పరమాత్మనః || 1 ||

స తు తీర్త్వా భవాంబోధిమాపదస్సకలానపి |
రామసాయుజ్యమాప్నోతి దేవదేవప్రసాదతః || 2 ||

కారాగృహాదిబాధాసు సంప్రాప్తే బహుసంకటే |
ఆపన్నివారకస్తోత్రం పఠేద్యస్తు యథావిధిః || 3 ||

సంయోజ్యానుష్టుభం మంత్రమనుశ్లోకం స్మరన్విభుమ్ |
సప్తాహాత్సర్వబాధాభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || 4 ||

ద్వాత్రింశద్వారజపతః ప్రత్యహం తు దృఢవ్రతః |
వైశాఖే భానుమాలోక్య ప్రత్యహం శతసంఖ్యయా || 5 ||

ధనవాన్ ధనదప్రఖ్యస్స భవేన్నాత్ర సంశయః |
బహునాత్ర కిముక్తేన యం యం కామయతే నరః || 6 ||

తం తం కామమవాప్నోతి స్తోత్రేణానేన మానవః |
యంత్రపూజావిధానేన జపహోమాదితర్పణైః || 7 ||

యస్తు కుర్వీత సహసా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ |
ఇహ లోకే సుఖీ భూత్వా పరే ముక్తో భవిష్యతి || 8 ||

ఇతి శ్రీ రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం ||

Also read :శ్రీ సూక్తం లక్ష్మీదేవి  

Please share it

Leave a Comment