Dhana Lakshmi Stotram in Telugu – శ్రీ ధనలక్ష్మీ స్తోత్రం

YouTube Subscribe
Please share it
Rate this post

Dhana Lakshmi Stotram in Telugu

Unlock the power of wealth and prosperity with Dhana Lakshmi Stotram and Ashta Lakshmi’s blessings. Discover effective ways to improve your financial well-being and attract abundance into your life. Explore the ancient wisdom of Lakshmi, the goddess of wealth, and enhance your financial success.Sri Dhana Lakshmi Stotram with Lyrics.

ధనలక్ష్మీ స్తోత్రం

శ్రీ ధనదా ఉవాచ |

దేవీ దేవముపాగమ్య నీలకంఠం మమ ప్రియమ్ |
కృపయా పార్వతీ ప్రాహ శంకరం కరుణాకరమ్ || 1 ||

శ్రీ దేవ్యువాచ |

బ్రూహి వల్లభ సాధూనాం దరిద్రాణాం కుటుంబినామ్ |
దరిద్రదలనోపాయమంజసైవ ధనప్రదమ్ || 2 ||

శ్రీ శివ ఉవాచ |

పూజయన్ పార్వతీవాక్యమిదమాహ మహేశ్వరః |
ఉచితం జగదంబాసి తవ భూతానుకంపయా || 3 ||

స సీతం సానుజం రామం సాంజనేయం సహానుగమ్ |
ప్రణమ్య పరమానందం వక్ష్యేఽహం స్తోత్రముత్తమమ్ || 4 ||

ధనదం శ్రద్ధధానానాం సద్యః సులభకారకమ్ |
యోగక్షేమకరం సత్యం సత్యమేవ వచో మమ || 5 ||

పఠంతః పాఠయంతోఽపి బ్రాహ్మణైరాస్తికోత్తమైః |
ధనలాభో భవేదాశు నాశమేతి దరిద్రతా || 6 ||

భూభవాంశభవాం భూత్యై భక్తికల్పలతాం శుభామ్ |
ప్రార్థయేత్తాం యథాకామం కామధేనుస్వరూపిణీమ్ || 7 ||

ధనదే ధర్మదే దేవి దానశీలే దయాకరే |
త్వం ప్రసీద మహేశాని యదర్థం ప్రార్థయామ్యహమ్ || 8 ||

ధరాఽమరప్రియే పుణ్యే ధన్యే ధనదపూజితే |
సుధనం ధార్మికే దేహి యజమానాయ సత్వరమ్ || 9 ||

రమ్యే రుద్రప్రియే రూపే రామరూపే రతిప్రియే |
శిఖీసఖమనోమూర్తే ప్రసీద ప్రణతే మయి || 10 ||

ఆరక్తచరణాంభోజే సిద్ధిసర్వార్థదాయికే |
దివ్యాంబరధరే దివ్యే దివ్యమాల్యానుశోభితే || 11 ||

సమస్తగుణసంపన్నే సర్వలక్షణలక్షితే |
శరచ్చంద్రముఖే నీలే నీలనీరజలోచనే || 12 ||

చంచరీక చమూ చారు శ్రీహార కుటిలాలకే |
మత్తే భగవతీ మాతః కలకంఠరవామృతే || 13 ||

హాసాఽవలోకనైర్దివ్యైర్భక్తచింతాపహారికే |
రూప లావణ్య తారూణ్య కారూణ్య గుణభాజనే || 14 ||

క్వణత్కంకణమంజీరే లసల్లీలాకరాంబుజే |
రుద్రప్రకాశితే తత్త్వే ధర్మాధారే ధరాలయే || 16 ||

ప్రయచ్ఛ యజమానాయ ధనం ధర్మైకసాధనమ్ |
మాతస్త్వం మేఽవిలంబేన దిశస్వ జగదంబికే || 17 ||

కృపయా కరుణాగారే ప్రార్థితం కురు మే శుభే |
వసుధే వసుధారూపే వసువాసవవందితే || 18 ||

ధనదే యజమానాయ వరదే వరదా భవ |
బ్రహ్మణ్యైర్బ్రాహ్మణైః పూజ్యే పార్వతీశివశంకరే || 19 ||

స్తోత్రం దరిద్రతావ్యాధిశమనం సుధనప్రదమ్ |
శ్రీకరే శంకరే శ్రీదే ప్రసీద మయి కింకరే || 20 ||

పార్వతీశప్రసాదేన సురేశకింకరేరితమ్ |
శ్రద్ధయా యే పఠిష్యంతి పాఠయిష్యంతి భక్తితః || 21 ||

సహస్రమయుతం లక్షం ధనలాభో భవేద్ధ్రువమ్ |
ధనదాయ నమస్తుభ్యం నిధిపద్మాధిపాయ చ |
భవంతు త్వత్ప్రసాదాన్మే ధనధాన్యాదిసంపదః || 22 ||

ఇతి శ్రీ ధనలక్ష్మీ స్తోత్రం |

Also read : ఆదిత్య హృదయం

 

Please share it

1 thought on “Dhana Lakshmi Stotram in Telugu – శ్రీ ధనలక్ష్మీ స్తోత్రం”

Leave a Comment