మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Aditya hrudayam in telugu

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (5 votes)

Aditya hrudayam in telugu – ఆదిత్య హృదయం

ఆదిత్య హృదయం అనే ఈ స్తోత్రము సూర్యభగవానుడికి ఉద్దేశించినది. వాల్మీకి రామాయణం యుద్ధ కాండలో శ్రీరాముడు అలసట చెందగా, అగస్త్య మహర్షి యుద్ధ స్థలానికి వచ్చి ఆదిత్య హృదయం అనే ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశించారు. ఓ రామా ఆదిత్యుని కనుక ప్రార్థిస్తే ఎనలేని శక్తి లభిస్తుంది. అంతేకాదు విజయలక్ష్మి వరిస్తుంది. ఈ ఆదిత్య హృదయం లో 30 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మొదటి రెండు శ్లోకాలు అగస్త్యుడు శ్రీ రాముడికి వద్దకు వచ్చుట గురించి తెలపబడింది. 3 నుంచి 5 శ్లోకాలు ఆదిత్య హృదయ పారాయణ చేయడం వల్ల కలుగు సత్ఫలితాలు గురించి చెబుతుంది. 6 నుంచి 14 వ శ్లోకం వరకు ఆదిత్యుని ప్రశంసించడం కనిపిస్తుంది. 15 వ శ్లోకం నుంచి 21 శ్లోకం వరకు ఆదిత్యుని ప్రార్థన సాగుతుంది.22 వ శ్లోకం నుంచి 27వ శ్లోకం వరకు ఆదిత్య హృదయాన్ని పఠిస్తే కలిగే సత్ఫలితాలు గురించి వివరణ ఉంటుంది. ఆదిత్య హృదయం గురించి విన్న రాములవారు కార్యోన్ముఖులు కావడాన్ని 29,30 శ్లోకాలలో మనం చూడవచ్చు.

ఆదిత్య హృదయం పటించిన తర్వాత రాములవారికి విజయం చాలా సునాయాసంగా లభించింది. మరి  రాములు వారికే శుభాన్ని అందిస్తే ఇక సామాన్యుల గురించి ఆలోచించే పనిలేదు. ఈ స్తోత్ర పారాయణ చేసినవారికి, ఎలాంటి ఆపదలు ఎదురైన, ఆనారోగ్యం కలిగినా, ఆర్థిక, రుణ బాధ సమస్యలను మరియు ఆరోగ్య సమస్యలను, ముఖ్యంగా నేత్ర సమస్యలను ఈ స్తోత్రం చదవటం వలన ఆ బాధల నుండి విముక్తి చెంది సకల శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. తీవ్ర వృత్తి సమస్యలలో ఉన్నవారు, జాతకంలో రవి గ్రహముచే బాధలు పడేవారు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించేవారు, ఈ ఆదిత్య హృదయ పారాయణ వలన సకల శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.

ధ్యానం :

ధ్యేయస్సదా సవితృమండల మధ్యవర్తి నారాయణ స్సరసిజాసన సన్నివిష్ట    

కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయ వపురృత శంఖచక్రః

స్తోత్రమ్ :

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా  యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥ 

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ ।
ఉపాగమ్యా-బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥ 

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ ।
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥ 3 ॥ 

ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ ।
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్ ॥ 4 ॥

సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ ।
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ ॥ 5 ॥ 

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ ।
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ ॥ 6 ॥

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥ 7 ॥

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥ 8 ॥

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥ 9 ॥

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥ 10 ॥

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తి-ర్మరీచిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండకోంఽశుమాన్ ॥ 11 ॥

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ॥ 12 ॥

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామ-పారగః ।
ఘనావృష్టి రపాం మిత్రః వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥ 13 ॥

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥ 14 ॥

నక్షత్ర గ్రహ తారాణాం అధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్-నమోఽస్తు తే ॥ 15 ॥

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥ 16 ॥

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥ 17 ॥

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః ॥ 18 ॥

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య-వర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥ 19 ॥

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥ 20 ॥

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥ 21 ॥

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥ 22 ॥

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్ ॥ 23 ॥

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥ 24 ॥ 

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ ।
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావశీదతి రాఘవ ॥ 25 ॥

పూజయస్వైన మేకాగ్రః దేవదేవం జగత్పతిమ్ ।
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥ 26 ॥

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్ ॥ 27 ॥

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకోఽభవత్-తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతః రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥ 28 ॥

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥ 29 ॥

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ ।
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్ ॥ 30 ॥ 

అధ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి. ॥ 31 ॥ 

చూశారు కదా ఈ మహిమాన్వితమైన ఈ స్తోత్రమును ప్రతిరోజు ఉదయం సూర్య భగవానుడికి అభిముఖంగా నిలబడి పారాయణ చేస్తే అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి ఆరోగ్యవంతులవుతారు. అంతేకాదు ఆర్థిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. నేత్ర సంబంధ వ్యాధులు తొలగడంతో పాటు వివాహ ఘడియలు కూడా అనుకూలిస్తాయి.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించేవారు ప్రతిరజు క్రమం తప్పకుండా ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వలన ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా రథసప్తమి రోజు ఈ స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేయటం వలన అంతులేని సంపద ఐశ్వర్యం కలుగుతాయి.

Also read : సంతోషీమాత అష్టోత్తరం

 

 

 

Please share it

Leave a Comment