Kanakadhara stotram in telugu – కనకధారా స్తోత్రం

YouTube Subscribe
Please share it
4.7/5 - (4 votes)

Kanakadhara stotram in telugu 

కనకధారా స్తోత్ర ఆవిర్భావం గురించి ఒక కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. ఒకనాడు ఆదిశంకరాచార్యులు వారు ఒక ఇంటికి భిక్ష కు వెళ్లారు. ఆ ఇంటి ఇల్లాలు నిరుపేద రాలు. భిక్ష వేయడానికి ఆమె ఇంట్లో ఏ ఆహార పదార్థాలు లేవు. ఆమెకు కట్టుకోవడానికి సరైన వస్త్రాలు కూడా లేవు. ఇల్లంతా వెతికింది ఎలాగో ఆమెకు ఒక ఉసిరికాయ లభించింది. ధర్మ పరువు రాళ్ల అయిన ఆ ఇల్లాలు తలుపు చాటు నుండి ఉసిరికాయను శంకరుడికి సమర్పించింది. ఆమె దరిద్రాన్ని గ్రహించి నటువంటి ఆదిశంకరాచార్యులవారు లక్ష్మీదేవిని స్తుతిస్తూ స్తోత్రము చెప్పగా ఆ పేదరాలు ఇంటా బంగారు ఉసిరికాయలు వర్షించాయి. ఆ స్తోత్రమే కనకధారా స్తోత్రము గా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఈ స్తోత్రమును ఎవరైతే భక్తితో పఠిస్తారో వాళ్ళకి లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగి సర్వార్థ సిద్ధి కలుగజేస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం.

కనకధారా స్తోత్రం 

Kanakadhara stotram in telugu

వందే వందారు  మందారమిందిరానందకందలమ్ 
అమందానందసందోహ బంధురం సింధురాననమ్ 

అంగం హరేః పులక భూషణ మాశ్రయన్తీ
బృంగాంగనేవ ముఖళాభరణం తమాలమ్
అంగీకృతాఖిల విభూతి రసంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః   

ముగ్దా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్ర పాప్రిణి హితాని గతా గతాని 
మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మేశ్రియం దిశతు సాగర సంభావాయాః 

విశ్వామరేన్ద్ర పదవిభ్రమదానదక్ష
మానన్ద  హేతురధికం మురవిద్విషోఽపి 
ఈషన్ని షీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థ
మిన్దివరోదరసహో  దరమిన్దిరాయాః 

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందం
ఆనందకంద మనిమేషమనంగతంత్రం
ఆకేకర స్థిత కనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవేన్మమ భుజంగ శయాంగనాయాః

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి
కామప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ
మాతుస్సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన..
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం
మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః

విశ్వామరేంద్ర పదవిభ్రమదానదక్షం
ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషోపి
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా
అస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః

గీర్దేవ తేతి గరుడధ్వజసుందరీతి
శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి
సృష్ఠిస్థితి ప్రళయకేలిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై

శ్రుత్యై నమోస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమోస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై
శక్త్యై నమోస్తు శతపత్రనికేతనాయై
పుష్ట్యై నమోస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై

నమోస్తు నాళీకనిభాననాయై
నమోస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై
నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై
నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై

నమోస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై
నమోస్తు భూమండల నాయికాయై
నమోస్తు దేవాదిదయాపరాయై
నమోస్తు శార్ఙ్గాయుధ వల్లభాయై

నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై
నమోస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై
నమోస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమోస్తు దామోదరవల్లభాయై

నమోస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమోస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై
నమోస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమోస్తు నందాత్మజవల్లభాయై

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని
సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే

యత్కటాక్ష సముపాసనావిధిః
సేవకస్య సకలార్థసంపదః
సంతనోతి వచనాంగమానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్

భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారు జలప్లుతాంగీమ్
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకాధినాథగృహిణీ మమృతాబ్ధిపుత్రీమ్

కమలే కమలాక్ష వల్లభేత్వం
కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః

దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః
కళ్యాణదాత్రి కమలేక్షణజీవనాథే
దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మామ్
ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః

స్తువన్తి యేస్తుతిభిరమా  భిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ 

గుణాధికా గురుతరభాగ్య భాజినో
భవంన్తి  తే బుధభావితాశయాః

కనకధారా స్తవం య చ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేర సమోభవేత్ 

జగద్గురువు శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూర్చిన ఈ కనకధారా స్తోత్రము ను ప్రతి దినము మూడు సార్లు అనగా ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంసంధ్యలో పారాయణ చేసినవారు కుబేరునితో సమానమైనటువంటి సంపదలను పొందగలుగుతారు. వారికున్న దారిద్య దుఃఖ తొలగిపోతుంది.

Also read : సంతోషీమాత అష్టోత్తరం

 

Please share it

3 thoughts on “Kanakadhara stotram in telugu – కనకధారా స్తోత్రం”

Leave a Comment