Durga Sahasranama Stotram in Telugu -శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం

YouTube Subscribe
Please share it
Rate this post

Durga Sahasranama Stotram in Telugu

Durga Sahasranama Stotram is a special prayer that we say to remember and praise a goddess named Durga. She is very strong and powerful. When we say this prayer, it helps us feel happy and safe because Durga is protecting us. We can show our love and respect for her by saying the prayer every day.

శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ

కుమార గుణగమ్భీర దేవసేనాపతే ప్రభో ।
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ॥ ౧॥

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమఞ్జసా ।
మఙ్గలం గ్రహపీడాదిశాన్తిదం వక్తుమర్హసి ॥ ౨॥

స్కంద ఉవాచ

శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా ।
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ ॥ ౩॥

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ ।
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా ॥ ౪ ॥

మహతా తపసాఽఽరాధ్య శఙ్కరం లోకశఙ్కరమ్ ।
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిమ్ ॥ ౫॥

నగానామధిరాజస్తు హిమవాన్ విరహాతురః ।
స్వసుతాయాః పరిక్షీణే వసిష్ఠేన ప్రబోధితః ॥ ౬॥

త్రిలోకజననీ సేయం ప్రసన్నా త్వయి పుణ్యతః ।
ప్రాదుర్భూతా సుతాత్వేన తద్వియోగం శుభం త్యజ ౭॥

బహురూపా చ దుర్గేయం బహునామ్నీ సనాతనీ ।
సనాతనస్య జాయా సా పుత్రీమోహం త్యజాధునా ॥ ౮॥

ఇతి ప్రబోధితః శైలః తాం తుష్టావ పరాం శివామ్ ।
తదా ప్రసన్నా సా దుర్గా పితరం ప్రాహ నన్దినీ ॥ ౯॥

మత్ప్రసాదాత్పరం స్తోత్రం హృదయే ప్రతిభాసతామ్ ।
తేన నామ్నాం సహస్రేణ పూజయన్ కామమాప్నుహి ॥ ౧౦ ॥

ఇత్యుక్త్వాన్తర్హితాయాం తు హృదయే స్ఫురితం తదా ।
నామ్నాం సహస్రం దుర్గాయాః పృచ్ఛతే మే యదుక్తవాన్ ॥ ౧౧ ॥

మఙ్గలానాం మఙ్గలం తద్ దుర్గానామ సహస్రకమ్ ।
సర్వాభీష్టప్రదాం పుంసాం బ్రవీమ్యఖిలకామదమ్ ॥ ౧౨॥

దుర్గాదేవీ సమాఖ్యాతా హిమవానృషిరుచ్యతే ।
ఛన్దోనుష్టుప్ జపో దేవ్యాః ప్రీతయే క్రియతే సదా ॥ ౧౩॥

ఋషిచ్ఛన్దాంసి

అస్య శ్రీదుర్గాస్తోత్రమహామన్త్రస్య । హిమవాన్ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । దుర్గాభగవతీ దేవతా ।
శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
శ్రీభగవత్యై దుర్గాయై నమః ।

దేవీ ధ్యానమ్

ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేన్దురేఖాం
శఙ్ఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహన్తీం త్రినేత్రామ్
సింహస్కన్ధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయన్తీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ॥

శ్రీ జయదుర్గాయై నమః ।

ఓం శివాఽథోమా రమా శక్తిరనన్తా నిష్కలాఽమలా ।
శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా ॥ ౧॥

అచిన్త్యా కేవలానన్తా శివాత్మా పరమాత్మికా ।
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వజ్ఞా సర్వగాఽచలా ॥ ౨॥

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా ।
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరఞ్జనా ॥ ౩॥

కాష్ఠా సర్వాన్తరస్థాఽపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా ।
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాఽక్షరాఽమృతా ॥ ౪॥

శాన్తా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా ।
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారాఽచ్యుతాఽతులా!

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మకలాకులా ।
ఋతుప్రథమజాఽనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా ॥ ౬॥

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ ।
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౭॥

సర్వశక్తికలాఽకామా మహిషేష్టవినాశినీ ।
సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౮॥

అఙ్గదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ ।
సనాతనీ మహానన్దాఽఽకాశయోనిస్తథేచ్యతే ॥ ౯॥

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ।
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా ॥ ౧౦॥

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా ।
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా ॥ ౧౧॥

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా ।
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసమ్భవా ॥ ౧౨॥

అనాద్యనన్తవిభవా పరార్థా పురుషారణిః ।
సర్గస్థిత్యన్తకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా ॥ ౧౩॥

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానన్దవిగ్రహా ।
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ॥ ౧౪॥

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ ।
పూతాన్తరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా ॥ ౧౫॥

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ ।
వాఞ్ఛాప్రదాఽనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ ॥ ౧౬॥

క్షేత్రజ్ఞాఽచిన్త్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతేఽవ్యక్తలక్షణా ।
మలాపవర్జితాఽఽనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా ॥ ౧౭॥

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే ।
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా ॥ ౧౮॥

వ్యక్తాఽవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా ।
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ ॥ ౧౯॥

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యన్తధర్మిణీ ।
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ ॥ ౨౦॥

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా ।
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ ॥ ౨౧॥

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా ।
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా ॥ ౨౨॥

అనన్తరూపాఽనన్తార్థా తథా పురుషమోహినీ ।
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా ॥ ౨౩॥

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా ।
బ్రహ్మేశవిష్ణుసమ్పూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంజ్ఞితా ॥ ౨౪॥

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా ।
జ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ ॥ ౨౫॥

ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా ।
అపాంయోనిః స్వయమ్భూతా మానసీ తత్త్వసమ్భవా ॥౨౬॥

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శఙ్కరార్ధశరీరిణీ ।
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథాఽమ్బికా ॥ ౨౭॥

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవన్ద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా ॥ ౨౮॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రనమితా శాఙ్కరీశానువర్తినీ ।
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా ॥ ౨౯॥

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా ।
పరమానన్దదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా ॥ ౩౦॥

జ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా ।
అనన్తగుణగమ్భీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా ॥ ౩౧॥

సరోజనిలయా గఙ్గా యోగిధ్యేయాఽసురార్దినీ ।
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమఙ్గలా ॥ ౩౨॥

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా ।
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ॥ ౩౩॥

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యాఽఽత్మభావితా ।
స్వాహా విశ్వమ్భరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః ౩౪

సునీతిః సంకృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ ।
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ ॥ ౩౫॥

శోభావతీ శాఙ్కరీ చ లోలా మాలావిభూషితా ।
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసున్దరీ మాతా ॥ ౩౬॥

నన్దా సన్ధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా ।
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలాఽఘహారిణీ ॥ ౩౭॥

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా ।
పితామ్బరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా ॥ ౩౮॥

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా ।
నిర్యన్త్రా యన్త్రవాహస్థా నన్దినీ రుద్రకాలికా ॥ ౩౯॥

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ ।
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ॥ ౪౦॥

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా ।
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ ॥ ౪౧॥

మహాఫలాఽనవద్యాఙ్గీ కామరూపా సరిద్వరా ।
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభఞ్జనా ॥ ౪౨॥

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ ।
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ॥ ౪౩॥

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ ।
సర్వజ్ఞానపరీతాఙ్గీ సర్వాసురవిమర్దికా ॥ ౪౪॥

పికస్వనీ సామగీతా భవాఙ్కనిలయా ప్రియా ।
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేన్ద్రాహితపాతినీ ॥ ౪౫॥

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాన్తరవాసినీ ।
అకలఙ్కా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ॥ ౪౬॥

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ ।
నిఃసఙ్కల్పా నిరాతఙ్కా వినయా వినయప్రదా ॥ ౪౭॥

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా ।
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా ॥ ౪౮॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా ।
జ్ఞానజ్ఞేయా పరాతీతా వేదాన్తవిషయా మతిః ॥ ౪౯॥

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా ।
యోగమాయా విభాగజ్ఞా మహామోహా గరీయసీ ॥ ౫౦॥

సన్ధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాఽదితిః ।
బీజాఙ్కురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః ॥ ౫౧॥

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞావతీ సంజ్ఞా మహాభోగీన్ద్రశాయినీ ।
హీంకృతిః శఙ్కరీ శాన్తిర్గన్ధర్వగణసేవితా ॥ ౫౨॥

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా ।
మహారాత్రీ పరానన్దా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ॥ ౫౩॥

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ ।
గుహామ్బికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా ॥ ౫౪॥

హవ్యవాహా భవానన్దా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా ।
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా ॥ ౫౫॥

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా ।
దైత్యహన్త్రీ స్వేష్టదాత్రీ మఙ్గలైకసువిగ్రహా ॥ ౫౬॥

పురుషాన్తర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ ।
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేన్ద్రియమనాధృతిః ॥ ౫౭॥

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ ।
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా ॥ ౫౮॥

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతాఽఘహారిణీ ।
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా ॥ ౫౯॥

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా ।
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ॥ ౬౦॥

సుసౌమ్యా చన్ద్రవదనా తాణ్డవాసక్తమానసా ।
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ ॥ ౬౧॥

జగత్త్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా ।
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా ॥ ౬౨॥

హేమకుణ్డలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ ।
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా ॥ ౬౩॥

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కఞ్జమాలినీ ।
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః ॥ ౬౪॥

క్షోభికా ఖణ్డికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా ।
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ ॥ ౬౫॥

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ ।
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా ॥ ౬౬॥

నిరఙ్కుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా ।
స్రగ్విణీ పద్మసమ్భేదకారిణీ పరికీర్తితా ॥ ౬౭॥

పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా ।
పరావరజ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా ॥ ౬౮॥

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా ।
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ॥ ౬౯॥

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా ।
మహాశ్రయా మహామన్త్రా మహాదేవమనోరమా ॥ ౭౦॥

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానాఽమితప్రభా ।
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ ॥ ౭౧॥

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ ।
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గఙ్గా విశ్వేశ్వరీ తథా ॥ ౭౨॥

కామదా కనకా కాన్తా కఞ్జగర్భప్రభా తథా ।
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్త్రీ పుష్కరిణీ తథా ॥ ౭౩॥

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా ।
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థాఽర్థవిగ్రహా ॥ ౭౪॥

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విజ్ఞేయా మనోజవా ।
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ ॥ ౭౫॥

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ ।
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ ॥ ౭౬॥

విశ్వాన్తఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసున్దరీ ।
సురభిర్నన్దినీ విద్యా నన్దగోపతనూద్భవా ॥ ౭౭॥

భారతీ పరమానన్దా పరావరవిభేదికా ।
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౭౮॥

అనన్తానన్దవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా ।
కూష్మాణ్డా ధనరత్నాఢ్యా సుగన్ధా గన్ధదాయినీ ॥ ౭౯॥

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా ।
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పిఙ్గలలోచనా ॥ ౮౦॥

శాన్తా ప్రభాస్వరూపా చ పఙ్కజాయతలోచనా ।
ఇన్ద్రాక్షీ హృదయాన్తఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా ౮౧

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరన్తరా ।
దుర్గా కాత్యాయనీ చణ్డీ చన్ద్రికా కాన్తవిగ్రహా ॥ ౮౨॥

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యన్త్రప్రవర్తికా ।
మన్దరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ॥ ౮౩॥

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ ।
పద్మానన్దా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా ॥ ౮౪॥

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా ।
మహేన్ద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా ॥ ౮౫॥

వామా చ పఞ్చతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా ।
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ॥ ౮౬॥

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా ।
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ॥ ౮౭॥

కరాలా పిఙ్గలాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః ।
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా ॥ ౮౮॥

శఙ్ఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా ।
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సమ్పూరణీన్ద్రజా ॥ ౮౯॥

శుమ్భఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కమ్బుగ్రీవా బలీడితా ।
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా ॥ ౯౦॥

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా ।
శుమ్భాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ ॥ ౯౧॥

జగత్త్త్రయారణీ సిద్ధసఙ్కల్పా కామదా తథా ।
సర్వవిజ్ఞానదాత్రీ చానల్పకల్మషహారిణీ ॥ ౯౨॥

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా ।
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ ॥ ౯౩॥

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ।
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా ॥ ౯౪॥

నిరానన్దా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ ।
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా ॥ ౯౫॥

వరామ్బికా గిరేః పుత్రీ నిశుమ్భవినిపాతినీ ।
సువర్ణా స్వర్ణలసితాఽనన్తవర్ణా సదాధృతా ॥ ౯౬॥

శాఙ్కరీ శాన్తహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా ।
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా ॥ ౯౭॥

గౌరీ శాకమ్భరీ సత్యసన్ధా సన్ధ్యాత్రయీధృతా ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబన్ధవివర్జితా ॥ ౯౮॥

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా ।
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిన్దునాదసమాదృతా ॥ ౯౯॥

శమ్భువామాఙ్కగా చైవ శశితుల్యనిభాననా ।
వనమాలావిరాజన్తీ అనన్తశయనాదృతా ॥ ౧౦౦॥

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా ।
దైత్యప్రమాథినీ శఙ్ఖచక్రపద్మగదాధరా ॥ ౧౦౧॥

సఙ్కర్షణసముత్పన్నా అమ్బికా సజ్జనాశ్రయా ।
సువృతా సున్దరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ ॥ ౧౦౨॥

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా ।
మహావిభూతిదాఽఽరాధ్యా సరోజనిలయాఽసమా ౧౦౩

అష్టాదశభుజాఽనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ ।
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా ॥ ౧౦౪॥

వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరిన్ద్రియా ।
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ॥ ౧౦౫॥

జ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాఙ్గపారగా ।
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ౧౦౬

అమన్యురమృతాస్వాదా పురన్దరపరిష్టుతా ।
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ॥ ౧౦౭॥

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా ।
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ॥ ౧౦౮॥

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా ।
దీర్ఘా కకుద్మినీ పిఙ్గజటాధారా మనోజ్ఞధీః ॥ ౧౦౯॥

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా ।
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా ॥ ౧౧౦॥

శాన్త్యతీతకలాఽతీతవికారా శ్వేతచేలికా ।
చిత్రమాయా శివజ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ ॥ ౧౧౧॥

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా ।
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ ॥ ౧౧౨॥

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాన్తిధారిణీ ।
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ ॥ ౧౧౩॥

వరేణ్యాఽద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా ।
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాన్తిదా శాన్తివర్ధినీ ॥ ౧౧౪॥

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా ।
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా ॥ ౧౧౫॥

సుధౌతకర్మణాఽఽరాధ్యా యుగాన్తదహనాత్మికా ।
సఙ్కర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ॥ ౧౧౬॥

ఐన్ద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ ।
ప్రద్యుమ్నజననీ బిమ్బసమోష్ఠీ పద్మలోచనా ॥ ౧౧౭॥

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా ।
వృషాధీశా పరాత్మా చ విన్ధ్యా పర్వతవాసినీ ॥ ౧౧౮॥

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ ।
చాణూరహన్త్రీ నీతిజ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః ॥ ౧౧౯॥

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ ।
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా ॥ ౧౨౦॥

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా ।
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా ॥ ౧౨౧॥

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ ।
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ॥ ౧౨౨॥

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరున్ధతీ ।
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానన్దప్రదాయినీ ॥ ౧౨౩॥

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకన్ధరా పఙ్కజాననా ।
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా ॥ ౧౨౪॥

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా ।
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ ॥ ౧౨౫॥

శ్రీకలాఽనన్తదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రాఽఽరాతిసూదనీ ।
రక్తబీజనిహన్త్రీ చ దైత్యసఙ్గవిమర్దినీ ॥ ౧౨౬॥

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ ।
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ ॥ ౧౨౭॥

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా ।
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా ౧౨౮॥

వజ్రదణ్డాఙ్కితా చైవ తథాఽమృతసఞ్జీవినీ ।
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా ॥ ౧౨౯॥

మాఙ్గల్యా మఙ్గలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ ।
గన్ధర్వీ తరుణీ చాన్ద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా ॥ ౧౩౦॥

సౌదామినీ ప్రజానన్దా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా ।
ఏకానఙ్గా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ ॥ ౧౩౧॥

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా ।
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా ॥ ౧౩౨॥

విధర్మా విశ్వధర్మజ్ఞా ధర్మార్థాన్తరవిగ్రహా ।
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారఙ్గతాన్తరా ॥ ౧౩౩॥

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా ।
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా ॥ ౧౩౪॥

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరాఽక్షరా।
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా ॥ ౧౩౫॥

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసన్ధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా ।
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా ॥ ౧౩౬॥

ఆదిత్యా దివ్యగన్ధా చ దివాకరనిభప్రభా ।
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా ॥ ౧౩౭॥

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా ।
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ ॥ ౧౩౮॥

సూర్యేన్దునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ ।
సూర్యాన్తరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా ॥ ౧౩౯॥

నివృత్తా ప్రోచ్యతే జ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా ।
కాత్యాయనీ చణ్డికా చ చణ్డీ హైమవతీ తథా ॥ ౧౪౦॥

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమఙ్గలా ।
ధూమ్రలోచనహన్త్రీ చ చణ్డముణ్డవినాశినీ ॥ ౧౪౧॥

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా ।
దేవప్రియఙ్కరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ ॥ ౧౪౨॥

త్రిణేత్రా చన్ద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా ।
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాణ్డవప్రియకారిణీ ॥ ౧౪౩॥

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా ।
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ ॥ ౧౪౪॥

సుస్మితేన్దుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా ।
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా ॥ ౧౪౫॥

కోటిచన్ద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ ।
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా ॥ ౧౪౬॥

సురాసురప్రవన్ద్యాఙ్ఘ్రిర్మోహఘ్నీ జ్ఞానదాయినీ ।
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా ॥ ౧౪౭॥

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా ।
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా ॥ ౧౪౮॥

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా ।
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ ॥ ౧౪౯॥

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ ।
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదామ్బుజా ।
వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా ॥ ౧౫౦॥

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ ।
త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ ॥ ౧॥

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ ।
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాన్తిర్భవతి కీర్తనాత్ ॥ ౨॥

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ ।
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ ॥ ౩॥

దమ్పత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ ।
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసమ్పత్ప్రదాయకమ్ ౪॥

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ ।
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి ॥ ౫॥

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః ।
పుష్పైః కుఙ్కుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాఙ్క్షతే హృది ౬

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః ।
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ ॥ ౭॥

కిం తస్యేతరమన్త్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి ।
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ ॥ ౮॥

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మఙ్గలాస్పదే ।
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ ॥ ౯॥

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమన్త్రవిత్ ।
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ ॥ ౧౦॥

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ ।
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ ౧౧

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ ।
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ ౧౨॥

ఇతి శ్రీ స్కాన్దపురాణే స్కన్దనారదసంవాదే దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

Also read :శివ సువర్ణమాలా స్తుతి 

 

Please share it

Leave a Comment