మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Sivananda lahari lyrics in telugu

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (1 vote)

Sivananda lahari lyrics in telugu

The Sivananda Lahari is a collection of Vedic scriptures and Hindu prayers that was compiled by Sri Swami Sivananda.

The Sivananda Lahari is a collection of verses from the Vedas and other Hindu scriptures, compiled by Sri Swami Sivananda. It is meant to be chanted in a group setting.

It consists of 100 verses, each with 8 lines. The first and last verse are the only ones with 10 lines. The verses are grouped into 13 chapters, called “Shodasha Samhita”.

Sivananda lahari is a yogic poem in Sanskrit, written by sage Sivananda. The lahari consists of 12 verses, each containing 10 syllables. The poem is divided into three sections:

1) The first section contains the first four verses and deals with the awakening of kundalini shakti and its ascent to sahasrara chakra.

2) The second section contains six verses and deals with the descent of divine grace into the body through various chakras.

3) The third section contains four verses that deal with the benefits of kundalini shakti for one’s life on earth.

Sivananda lahari is an ancient text which emphasizes on the importance of yoga. A section of the text, which is known as the “Hatha Yoga Pradipika” provides detailed instructions on how to do various asanas.

The Hatha Yoga Pradipika is divided into four sections. The first three sections are dedicated to different aspects of hatha yoga, while the fourth section deals with nadis and chakras and other aspects of tantra yoga.

శివానంద లహరి

కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-
ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే ।
శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-
భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ ॥ 1 ॥

గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో
దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతాం
దిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనం
వసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2

త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనం
జటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరం
మహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతిం
చిద్-ఆలంబం సాంబం శివం-అతి-విడంబం హృది భజే 3

సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః క్శుద్ర-ఫలదా
న మన్యే స్వప్నే వా తద్-అనుసరణం తత్-కృత-ఫలం
హరి-బ్రహ్మాదీనాం-అపి నికట-భాజాం-అసులభం
చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాంభోజ-భజనం 4

స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున-కవితా-గాన-ఫణితౌ
పురాణే మంత్రే వా స్తుతి-నటన-హాస్యేశు-అచతురః
కథం రాజ్నాం ప్రీతిర్-భవతి మయి కో(అ)హం పశు-పతే
పశుం మాం సర్వజ్న ప్రథిత-కృపయా పాలయ విభో 5

ఘటో వా మృత్-పిండో-అపి-అణుర్-అపి చ ధూమో-అగ్నిర్-అచలః
పటో వా తంతుర్-వా పరిహరతి కిం ఘోర-శమనం
వృథా కంఠ-క్శోభం వహసి తరసా తర్క-వచసా
పదాంభోజం శంభోర్-భజ పరమ-సౌఖ్యం వ్రజ సుధీః 6

మనస్-తే పాదాబ్జే నివసతు వచః స్తోత్ర-ఫణితౌ
కరౌ చ-అభ్యర్చాయాం శ్రుతిర్-అపి కథాకర్ణన-విధౌ
తవ ధ్యానే బుద్ధిర్-నయన-యుగలం మూర్తి-విభవే
పర-గ్రంథాన్ కైర్-వా పరమ-శివ జానే పరం-అతః 7

యథా బుద్ధిః-శుక్తౌ రజతం ఇతి కాచాశ్మని మణిర్-
జలే పైశ్టే క్శీరం భవతి మృగ-తృశ్ణాసు సలిలం
తథా దేవ-భ్రాంత్యా భజతి భవద్-అన్యం జడ జనో
మహా-దేవేశం త్వాం మనసి చ న మత్వా పశు-పతే 8

గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర-విపినే
విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడ-మతిః
సమర్ప్యైకం చేతః-సరసిజం ఉమా నాథ భవతే
సుఖేన-అవస్థాతుం జన ఇహ న జానాతి కిం-అహో 9

నరత్వం దేవత్వం నగ-వన-మృగత్వం మశకతా
పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది-జననం
సదా త్వత్-పాదాబ్జ-స్మరణ-పరమానంద-లహరీ
విహారాసక్తం చేద్-హృదయం-ఇహ కిం తేన వపుశా 10

వటుర్వా గేహీ వా యతిర్-అపి జటీ వా తదితరో
నరో వా యః కశ్చిద్-భవతు భవ కిం తేన భవతి
యదీయం హృత్-పద్మం యది భవద్-అధీనం పశు-పతే
తదీయస్-త్వం శంభో భవసి భవ భారం చ వహసి 11

గుహాయాం గేహే వా బహిర్-అపి వనే వా(అ)ద్రి-శిఖరే
జలే వా వహ్నౌ వా వసతు వసతేః కిం వద ఫలం
సదా యస్యైవాంతఃకరణం-అపి శంబో తవ పదే
స్థితం చెద్-యోగో(అ)సౌ స చ పరమ-యోగీ స చ సుఖీ 12

అసారే సంసారే నిజ-భజన-దూరే జడధియా
భరమంతం మాం-అంధం పరమ-కృపయా పాతుం ఉచితం
మద్-అన్యః కో దీనస్-తవ కృపణ-రక్శాతి-నిపుణస్-
త్వద్-అన్యః కో వా మే త్రి-జగతి శరణ్యః పశు-పతే 13

ప్రభుస్-త్వం దీనానాం ఖలు పరమ-బంధుః పశు-పతే
ప్రముఖ్యో(అ)హం తేశాం-అపి కిం-ఉత బంధుత్వం-అనయోః
త్వయైవ క్శంతవ్యాః శివ మద్-అపరాధాశ్-చ సకలాః
ప్రయత్నాత్-కర్తవ్యం మద్-అవనం-ఇయం బంధు-సరణిః 14

ఉపేక్శా నో చేత్ కిం న హరసి భవద్-ధ్యాన-విముఖాం
దురాశా-భూయిశ్ఠాం విధి-లిపిం-అశక్తో యది భవాన్
శిరస్-తద్-వదిధాత్రం న నఖలు సువృత్తం పశు-పతే
కథం వా నిర్-యత్నం కర-నఖ-ముఖేనైవ లులితం 15

విరిన్చిర్-దీర్ఘాయుర్-భవతు భవతా తత్-పర-శిరశ్-
చతుశ్కం సంరక్శ్యం స ఖలు భువి దైన్యం లిఖితవాన్
విచారః కో వా మాం విశద-కృపయా పాతి శివ తే
కటాక్శ-వ్యాపారః స్వయం-అపి చ దీనావన-పరః 16

ఫలాద్-వా పుణ్యానాం మయి కరుణయా వా త్వయి విభో
ప్రసన్నే(అ)పి స్వామిన్ భవద్-అమల-పాదాబ్జ-యుగలం
కథం పశ్యేయం మాం స్థగయతి నమః-సంభ్రమ-జుశాం
నిలింపానాం శ్రేణిర్-నిజ-కనక-మాణిక్య-మకుటైః 17

త్వం-ఏకో లోకానాం పరమ-ఫలదో దివ్య-పదవీం
వహంతస్-త్వన్మూలాం పునర్-అపి భజంతే హరి-ముఖాః
కియద్-వా దాక్శిణ్యం తవ శివ మదాశా చ కియతీ
కదా వా మద్-రక్శాం వహసి కరుణా-పూరిత-దృశా 18

దురాశా-భూయిశ్ఠే దురధిప-గృహ-ద్వార-ఘటకే
దురంతే సంసారే దురిత-నిలయే దుఃఖ జనకే
మదాయాసం కిం న వ్యపనయసి కస్యోపకృతయే
వదేయం ప్రీతిశ్-చేత్ తవ శివ కృతార్థాః ఖలు వయం 19

సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచ-గిరౌ
నటత్య్-ఆశా-శాఖాస్-వటతి ఝటితి స్వైరం-అభితః
కపాలిన్ భిక్శో మే హృదయ-కపిం-అత్యంత-చపలం
దృఢం భక్త్యా బద్ధ్వా శివ భవద్-అధీనం కురు విభో 20

ధృతి-స్తంభాధారం దృఢ-గుణ నిబద్ధాం సగమనాం
విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్రతి-దివస-సన్మార్గ-ఘటితాం
స్మరారే మచ్చేతః-స్ఫుట-పట-కుటీం ప్రాప్య విశదాం
జయ స్వామిన్ శక్త్యా సహ శివ గణైః-సేవిత విభో 21

ప్రలోభాద్యైర్-అర్థాహరణ-పర-తంత్రో ధని-గృహే
ప్రవేశోద్యుక్తః-సన్ భ్రమతి బహుధా తస్కర-పతే
ఇమం చేతశ్-చోరం కథం-ఇహ సహే శన్కర విభో
తవాధీనం కృత్వా మయి నిరపరాధే కురు కృపాం 22

కరోమి త్వత్-పూజాం సపది సుఖదో మే భవ విభో
విధిత్వం విశ్ణుత్వం దిశసి ఖలు తస్యాః ఫలం-ఇతి
పునశ్చ త్వాం ద్రశ్టుం దివి భువి వహన్ పక్శి-మృగతాం-
అదృశ్ట్వా తత్-ఖేదం కథం-ఇహ సహే శన్కర విభో 23

కదా వా కైలాసే కనక-మణి-సౌధే సహ-గణైర్-
వసన్ శంభోర్-అగ్రే స్ఫుట-ఘటిత-మూర్ధాన్జలి-పుటః
విభో సాంబ స్వామిన్ పరమ-శివ పాహీతి నిగదన్
విధాతృఋణాం కల్పాన్ క్శణం-ఇవ వినేశ్యామి సుఖతః 24

స్తవైర్-బ్రహ్మాదీనాం జయ-జయ-వచోభిర్-నియమానాం
గణానాం కేలీభిర్-మదకల-మహోక్శస్య కకుది
స్థితం నీల-గ్రీవం త్రి-నయనం-ఉమాశ్లిశ్ట-వపుశం
కదా త్వాం పశ్యేయం కర-ధృత-మృగం ఖండ-పరశుం 25

కదా వా త్వాం దృశ్ట్వా గిరిశ తవ భవ్యాన్ఘ్రి-యుగలం
గృహీత్వా హస్తాభ్యాం శిరసి నయనే వక్శసి వహన్
సమాశ్లిశ్యాఘ్రాయ స్ఫుట-జలజ-గంధాన్ పరిమలాన్-
అలభ్యాం బ్రహ్మాద్యైర్-ముదం-అనుభవిశ్యామి హృదయే 26

కరస్థే హేమాద్రౌ గిరిశ నికటస్థే ధన-పతౌ
గృహస్థే స్వర్భూజా(అ)మర-సురభి-చింతామణి-గణే
శిరస్థే శీతాంశౌ చరణ-యుగలస్థే(అ)ఖిల శుభే
కం-అర్థం దాస్యే(అ)హం భవతు భవద్-అర్థం మమ మనః 27

సారూప్యం తవ పూజనే శివ మహా-దేవేతి సంకీర్తనే
సామీప్యం శివ భక్తి-ధుర్య-జనతా-సాంగత్య-సంభాశణే
సాలోక్యం చ చరాచరాత్మక-తను-ధ్యానే భవానీ-పతే
సాయుజ్యం మమ సిద్ధిం-అత్ర భవతి స్వామిన్ కృతార్థోస్మ్యహం 28

త్వత్-పాదాంబుజం-అర్చయామి పరమం త్వాం చింతయామి-అన్వహం
త్వాం-ఈశం శరణం వ్రజామి వచసా త్వాం-ఏవ యాచే విభో
వీక్శాం మే దిశ చాక్శుశీం స-కరుణాం దివ్యైశ్-చిరం ప్రార్థితాం
శంభో లోక-గురో మదీయ-మనసః సౌఖ్యోపదేశం కురు 29

వస్త్రోద్-ధూత విధౌ సహస్ర-కరతా పుశ్పార్చనే విశ్ణుతా
గంధే గంధ-వహాత్మతా(అ)న్న-పచనే బహిర్-ముఖాధ్యక్శతా
పాత్రే కాన్చన-గర్భతాస్తి మయి చేద్ బాలేందు చూడా-మణే
శుశ్రూశాం కరవాణి తే పశు-పతే స్వామిన్ త్రి-లోకీ-గురో 30

నాలం వా పరమోపకారకం-ఇదం త్వేకం పశూనాం పతే
పశ్యన్ కుక్శి-గతాన్ చరాచర-గణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్శితుం
సర్వామర్త్య-పలాయనౌశధం-అతి-జ్వాలా-కరం భీ-కరం
నిక్శిప్తం గరలం గలే న గలితం నోద్గీర్ణం-ఏవ-త్వయా 31

జ్వాలోగ్రః సకలామరాతి-భయదః క్శ్వేలః కథం వా త్వయా
దృశ్టః కిం చ కరే ధృతః కర-తలే కిం పక్వ-జంబూ-ఫలం
జిహ్వాయాం నిహితశ్చ సిద్ధ-ఘుటికా వా కంఠ-దేశే భృతః
కిం తే నీల-మణిర్-విభూశణం-అయం శంభో మహాత్మన్ వద 32

నాలం వా సకృద్-ఏవ దేవ భవతః సేవా నతిర్-వా నుతిః
పూజా వా స్మరణం కథా-శ్రవణం-అపి-ఆలోకనం మాదృశాం
స్వామిన్న్-అస్థిర-దేవతానుసరణాయాసేన కిం లభ్యతే
కా వా ముక్తిర్-ఇతః కుతో భవతి చేత్ కిం ప్రార్థనీయం తదా 33

కిం బ్రూమస్-తవ సాహసం పశు-పతే కస్యాస్తి శంభో భవద్-
ధైర్యం చేదృశం-ఆత్మనః-స్థితిర్-ఇయం చాన్యైః కథం లభ్యతే
భ్రశ్యద్-దేవ-గణం త్రసన్-ముని-గణం నశ్యత్-ప్రపన్చం లయం
పశ్యన్-నిర్భయ ఏక ఏవ విహరతి-ఆనంద-సాంద్రో భవాన్ 34

యోగ-క్శేమ-ధురం-ధరస్య సకలః-శ్రేయః ప్రదోద్యోగినో
దృశ్టాదృశ్ట-మతోపదేశ-కృతినో బాహ్యాంతర-వ్యాపినః
సర్వజ్నస్య దయా-కరస్య భవతః కిం వేదితవ్యం మయా
శంభో త్వం పరమాంతరంగ ఇతి మే చిత్తే స్మరామి-అన్వహం 35

భక్తో భక్తి-గుణావృతే ముద్-అమృతా-పూర్ణే ప్రసన్నే మనః
కుంభే సాంబ తవాన్ఘ్రి-పల్లవ యుగం సంస్థాప్య సంవిత్-ఫలం
సత్త్వం మంత్రం-ఉదీరయన్-నిజ శరీరాగార శుద్ధిం వహన్
పుణ్యాహం ప్రకటీ కరోమి రుచిరం కల్యాణం-ఆపాదయన్ 36

ఆమ్నాయాంబుధిం-ఆదరేణ సుమనః-సన్ఘాః-సముద్యన్-మనో
మంథానం దృఢ భక్తి-రజ్జు-సహితం కృత్వా మథిత్వా తతః
సోమం కల్ప-తరుం సు-పర్వ-సురభిం చింతా-మణిం ధీమతాం
నిత్యానంద-సుధాం నిరంతర-రమా-సౌభాగ్యం-ఆతన్వతే 37

ప్రాక్-పుణ్యాచల-మార్గ-దర్శిత-సుధా-మూర్తిః ప్రసన్నః-శివః
సోమః-సద్-గుణ-సేవితో మృగ-ధరః పూర్ణాస్-తమో-మోచకః
చేతః పుశ్కర-లక్శితో భవతి చేద్-ఆనంద-పాథో-నిధిః
ప్రాగల్భ్యేన విజృంభతే సుమనసాం వృత్తిస్-తదా జాయతే 38

ధర్మో మే చతుర్-అన్ఘ్రికః సుచరితః పాపం వినాశం గతం
కామ-క్రోధ-మదాదయో విగలితాః కాలాః సుఖావిశ్కృతాః
జ్నానానంద-మహౌశధిః సుఫలితా కైవల్య నాథే సదా
మాన్యే మానస-పుండరీక-నగరే రాజావతంసే స్థితే 39

ధీ-యంత్రేణ వచో-ఘటేన కవితా-కుల్యోపకుల్యాక్రమైర్-
ఆనీతైశ్చ సదాశివస్య చరితాంభో-రాశి-దివ్యామృతైః
హృత్-కేదార-యుతాశ్-చ భక్తి-కలమాః సాఫల్యం-ఆతన్వతే
దుర్భిక్శాన్-మమ సేవకస్య భగవన్ విశ్వేశ భీతిః కుతః 40

పాపోత్పాత-విమోచనాయ రుచిరైశ్వర్యాయ మృత్యుం-జయ
స్తోత్ర-ధ్యాన-నతి-ప్రదిక్శిణ-సపర్యాలోకనాకర్ణనే
జిహ్వా-చిత్త-శిరోన్ఘ్రి-హస్త-నయన-శ్రోత్రైర్-అహం ప్రార్థితో
మాం-ఆజ్నాపయ తన్-నిరూపయ ముహుర్-మామేవ మా మే(అ)వచః 41

గాంభీర్యం పరిఖా-పదం ఘన-ధృతిః ప్రాకార-ఉద్యద్-గుణ
స్తోమశ్-చాప్త-బలం ఘనేంద్రియ-చయో ద్వారాణి దేహే స్థితః
విద్యా-వస్తు-సమృద్ధిర్-ఇతి-అఖిల-సామగ్రీ-సమేతే సదా
దుర్గాతి-ప్రియ-దేవ మామక-మనో-దుర్గే నివాసం కురు 42

మా గచ్చ త్వం-ఇతస్-తతో గిరిశ భో మయ్యేవ వాసం కురు
స్వామిన్న్-ఆది కిరాత మామక-మనః కాంతార-సీమాంతరే
వర్తంతే బహుశో మృగా మద-జుశో మాత్సర్య-మోహాదయస్-
తాన్ హత్వా మృగయా-వినోద రుచితా-లాభం చ సంప్రాప్స్యసి 43

కర-లగ్న మృగః కరీంద్ర-భన్గో
ఘన శార్దూల-విఖండనో(అ)స్త-జంతుః
గిరిశో విశద్-ఆకృతిశ్-చ చేతః
కుహరే పన్చ ముఖోస్తి మే కుతో భీః 44

చందః-శాఖి-శిఖాన్వితైర్-ద్విజ-వరైః సంసేవితే శాశ్వతే
సౌఖ్యాపాదిని ఖేద-భేదిని సుధా-సారైః ఫలైర్-దీపితే
చేతః పక్శి-శిఖా-మణే త్యజ వృథా-సన్చారం-అన్యైర్-అలం
నిత్యం శన్కర-పాద-పద్మ-యుగలీ-నీడే విహారం కురు 45

ఆకీర్ణే నఖ-రాజి-కాంతి-విభవైర్-ఉద్యత్-సుధా-వైభవైర్-
ఆధౌతేపి చ పద్మ-రాగ-లలితే హంస-వ్రజైర్-ఆశ్రితే
నిత్యం భక్తి-వధూ గణైశ్-చ రహసి స్వేచ్చా-విహారం కురు
స్థిత్వా మానస-రాజ-హంస గిరిజా నాథాన్ఘ్రి-సౌధాంతరే 46

శంభు-ధ్యాన-వసంత-సన్గిని హృదారామే(అ)ఘ-జీర్ణచ్చదాః
స్రస్తా భక్తి లతాచ్చటా విలసితాః పుణ్య-ప్రవాల-శ్రితాః
దీప్యంతే గుణ-కోరకా జప-వచః పుశ్పాణి సద్-వాసనా
జ్నానానంద-సుధా-మరంద-లహరీ సంవిత్-ఫలాభ్యున్నతిః 47

నిత్యానంద-రసాలయం సుర-ముని-స్వాంతాంబుజాతాశ్రయం
స్వచ్చం సద్-ద్విజ-సేవితం కలుశ-హృత్-సద్-వాసనావిశ్కృతం
శంభు-ధ్యాన-సరోవరం వ్రజ మనో-హంసావతంస స్థిరం
కిం క్శుద్రాశ్రయ-పల్వల-భ్రమణ-సంజాత-శ్రమం ప్రాప్స్యసి 48

ఆనందామృత-పూరితా హర-పదాంభోజాలవాలోద్యతా
స్థైర్యోపఘ్నం-ఉపేత్య భక్తి లతికా శాఖోపశాఖాన్వితా
ఉచ్చైర్-మానస-కాయమాన-పటలీం-ఆక్రమ్య నిశ్-కల్మశా
నిత్యాభీశ్ట-ఫల-ప్రదా భవతు మే సత్-కర్మ-సంవర్ధితా 49

సంధ్యారంభ-విజృంభితం శ్రుతి-శిర-స్థానాంతర్-ఆధిశ్ఠితం
స-ప్రేమ భ్రమరాభిరామం-అసకృత్ సద్-వాసనా-శోభితం
భోగీంద్రాభరణం సమస్త-సుమనః-పూజ్యం గుణావిశ్కృతం
సేవే శ్రీ-గిరి-మల్లికార్జున-మహా-లిన్గం శివాలిన్గితం 50

భృన్గీచ్చా-నటనోత్కటః కరి-మద-గ్రాహీ స్ఫురన్-మాధవ-
ఆహ్లాదో నాద-యుతో మహాసిత-వపుః పన్చేశుణా చాదృతః
సత్-పక్శః సుమనో-వనేశు స పునః సాక్శాన్-మదీయే మనో
రాజీవే భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీ శైల-వాసీ విభుః 51

కారుణ్యామృత-వర్శిణం ఘన-విపద్-గ్రీశ్మచ్చిదా-కర్మఠం
విద్యా-సస్య-ఫలోదయాయ సుమనః-సంసేవ్యం-ఇచ్చాకృతిం
నృత్యద్-భక్త-మయూరం-అద్రి-నిలయం చన్చజ్-జటా-మండలం
శంభో వాన్చతి నీల-కంధర-సదా త్వాం మే మనశ్-చాతకః 52

ఆకాశేన శిఖీ సమస్త ఫణినాం నేత్రా కలాపీ నతా-
(అ)నుగ్రాహి-ప్రణవోపదేశ-నినదైః కేకీతి యో గీయతే
శ్యామాం శైల-సముద్భవాం ఘన-రుచిం దృశ్ట్వా నటంతం ముదా
వేదాంతోపవనే విహార-రసికం తం నీల-కంఠం భజే 53

సంధ్యా ఘర్మ-దినాత్యయో హరి-కరాఘాత-ప్రభూతానక-
ధ్వానో వారిద గర్జితం దివిశదాం దృశ్టిచ్చటా చన్చలా
భక్తానాం పరితోశ బాశ్ప వితతిర్-వృశ్టిర్-మయూరీ శివా
యస్మిన్న్-ఉజ్జ్వల-తాండవం విజయతే తం నీల-కంఠం భజే 54

ఆద్యాయామిత-తేజసే-శ్రుతి-పదైర్-వేద్యాయ సాధ్యాయ తే
విద్యానంద-మయాత్మనే త్రి-జగతః-సంరక్శణోద్యోగినే
ధ్యేయాయాఖిల-యోగిభిః-సుర-గణైర్-గేయాయ మాయావినే
సమ్యక్ తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 55

నిత్యాయ త్రి-గుణాత్మనే పుర-జితే కాత్యాయనీ-శ్రేయసే
సత్యాయాది కుటుంబినే ముని-మనః ప్రత్యక్శ-చిన్-మూర్తయే
మాయా-సృశ్ట-జగత్-త్రయాయ సకల-ఆమ్నాయాంత-సన్చారిణే
సాయం తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 56

నిత్యం స్వోదర-పోశణాయ సకలాన్-ఉద్దిశ్య విత్తాశయా
వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః-సేవాం న జానే విభో
మజ్-జన్మాంతర-పుణ్య-పాక-బలతస్-త్వం శర్వ సర్వాంతరస్-
తిశ్ఠస్యేవ హి తేన వా పశు-పతే తే రక్శణీయో(అ)స్మ్యహం 57

ఏకో వారిజ-బాంధవః క్శితి-నభో వ్యాప్తం తమో-మండలం
భిత్వా లోచన-గోచరోపి భవతి త్వం కోటి-సూర్య-ప్రభః
వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘన-తరం కీదృన్గ్భవేన్-మత్తమస్-
తత్-సర్వం వ్యపనీయ మే పశు-పతే సాక్శాత్ ప్రసన్నో భవ 58

హంసః పద్మ-వనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః
కోకః కోక-నద-ప్రియం ప్రతి-దినం చంద్రం చకోరస్-తథా
చేతో వాన్చతి మామకం పశు-పతే చిన్-మార్గ మృగ్యం విభో
గౌరీ నాథ భవత్-పదాబ్జ-యుగలం కైవల్య-సౌఖ్య-ప్రదం 59

రోధస్-తోయహృతః శ్రమేణ-పథికశ్-చాయాం తరోర్-వృశ్టితః
భీతః స్వస్థ గృహం గృహస్థం-అతిథిర్-దీనః ప్రభం ధార్మికం
దీపం సంతమసాకులశ్-చ శిఖినం శీతావృతస్-త్వం తథా
చేతః-సర్వ-భయాపహం-వ్రజ సుఖం శంభోః పదాంభోరుహం 60

అన్కోలం నిజ బీజ సంతతిర్-అయస్కాంతోపలం సూచికా
సాధ్వీ నైజ విభుం లతా క్శితి-రుహం సింధుహ్-సరిద్-వల్లభం
ప్రాప్నోతీహ యథా తథా పశు-పతేః పాదారవింద-ద్వయం
చేతోవృత్తిర్-ఉపేత్య తిశ్ఠతి సదా సా భక్తిర్-ఇతి-ఉచ్యతే 61

ఆనందాశ్రుభిర్-ఆతనోతి పులకం నైర్మల్యతశ్-చాదనం
వాచా శన్ఖ ముఖే స్థితైశ్-చ జఠరా-పూర్తిం చరిత్రామృతైః
రుద్రాక్శైర్-భసితేన దేవ వపుశో రక్శాం భవద్-భావనా-
పర్యన్కే వినివేశ్య భక్తి జననీ భక్తార్భకం రక్శతి 62

మార్గా-వర్తిత పాదుకా పశు-పతేర్-అంగస్య కూర్చాయతే
గండూశాంబు-నిశేచనం పుర-రిపోర్-దివ్యాభిశేకాయతే
కిన్చిద్-భక్శిత-మాంస-శేశ-కబలం నవ్యోపహారాయతే
భక్తిః కిం న కరోతి-అహో వన-చరో భక్తావతమ్సాయతే 63

వక్శస్తాడనం-అంతకస్య కఠినాపస్మార సమ్మర్దనం
భూ-భృత్-పర్యటనం నమత్-సుర-శిరః-కోటీర సన్ఘర్శణం
కర్మేదం మృదులస్య తావక-పద-ద్వంద్వస్య గౌరీ-పతే
మచ్చేతో-మణి-పాదుకా-విహరణం శంభో సదాన్గీ-కురు 64

వక్శస్-తాడన శన్కయా విచలితో వైవస్వతో నిర్జరాః
కోటీరోజ్జ్వల-రత్న-దీప-కలికా-నీరాజనం కుర్వతే
దృశ్ట్వా ముక్తి-వధూస్-తనోతి నిభృతాశ్లేశం భవానీ-పతే
యచ్-చేతస్-తవ పాద-పద్మ-భజనం తస్యేహ కిం దుర్-లభం 65

క్రీడార్థం సృజసి ప్రపన్చం-అఖిలం క్రీడా-మృగాస్-తే జనాః
యత్-కర్మాచరితం మయా చ భవతః ప్రీత్యై భవత్యేవ తత్
శంభో స్వస్య కుతూహలస్య కరణం మచ్చేశ్టితం నిశ్చితం
తస్మాన్-మామక రక్శణం పశు-పతే కర్తవ్యం-ఏవ త్వయా 66

బహు-విధ-పరితోశ-బాశ్ప-పూర-
స్ఫుట-పులకాన్కిత-చారు-భోగ-భూమిం
చిర-పద-ఫల-కాన్క్శి-సేవ్యమానాం
పరమ సదాశివ-భావనాం ప్రపద్యే 67

అమిత-ముదమృతం ముహుర్-దుహంతీం
విమల-భవత్-పద-గోశ్ఠం-ఆవసంతీం
సదయ పశు-పతే సుపుణ్య-పాకాం
మమ పరిపాలయ భక్తి ధేనుం-ఏకాం 68

జడతా పశుతా కలన్కితా
కుటిల-చరత్వం చ నాస్తి మయి దేవ
అస్తి యది రాజ-మౌలే
భవద్-ఆభరణస్య నాస్మి కిం పాత్రం 69

అరహసి రహసి స్వతంత్ర-బుద్ధ్యా
వరి-వసితుం సులభః ప్రసన్న-మూర్తిః
అగణిత ఫల-దాయకః ప్రభుర్-మే
జగద్-అధికో హృది రాజ-శేఖరోస్తి 70

ఆరూఢ-భక్తి-గుణ-కున్చిత-భావ-చాప-
యుక్తైః-శివ-స్మరణ-బాణ-గణైర్-అమోఘైః
నిర్జిత్య కిల్బిశ-రిపూన్ విజయీ సుధీంద్రః-
సానందం-ఆవహతి సుస్థిర-రాజ-లక్శ్మీం 71

ధ్యానాన్జనేన సమవేక్శ్య తమః-ప్రదేశం
భిత్వా మహా-బలిభిర్-ఈశ్వర నామ-మంత్రైః
దివ్యాశ్రితం భుజగ-భూశణం-ఉద్వహంతి
యే పాద-పద్మం-ఇహ తే శివ తే కృతార్థాః 72

భూ-దారతాం-ఉదవహద్-యద్-అపేక్శయా శ్రీ-
భూ-దార ఏవ కిమతః సుమతే లభస్వ
కేదారం-ఆకలిత ముక్తి మహౌశధీనాం
పాదారవింద భజనం పరమేశ్వరస్య 73

ఆశా-పాశ-క్లేశ-దుర్-వాసనాది-
భేదోద్యుక్తైర్-దివ్య-గంధైర్-అమందైః
ఆశా-శాటీకస్య పాదారవిందం
చేతః-పేటీం వాసితాం మే తనోతు 74

కల్యాణినం సరస-చిత్ర-గతిం సవేగం
సర్వేన్గితజ్నం-అనఘం ధ్రువ-లక్శణాఢ్యం
చేతస్-తురన్గం-అధిరుహ్య చర స్మరారే
నేతః-సమస్త జగతాం వృశభాధిరూఢ 75

భక్తిర్-మహేశ-పద-పుశ్కరం-ఆవసంతీ
కాదంబినీవ కురుతే పరితోశ-వర్శం
సంపూరితో భవతి యస్య మనస్-తటాకస్-
తజ్-జన్మ-సస్యం-అఖిలం సఫలం చ నాన్యత్ 76

బుద్ధిః-స్థిరా భవితుం-ఈశ్వర-పాద-పద్మ
సక్తా వధూర్-విరహిణీవ సదా స్మరంతీ
సద్-భావనా-స్మరణ-దర్శన-కీర్తనాది
సమ్మోహితేవ శివ-మంత్ర-జపేన వింతే 77

సద్-ఉపచార-విధిశు-అను-బోధితాం
సవినయాం సుహృదం సదుపాశ్రితాం
మమ సముద్ధర బుద్ధిం-ఇమాం ప్రభో
వర-గుణేన నవోఢ-వధూం-ఇవ 78

నిత్యం యోగి-మనహ్-సరోజ-దల-సన్చార-క్శమస్-త్వత్-క్రమః-
శంభో తేన కథం కఠోర-యమ-రాడ్-వక్శః-కవాట-క్శతిః
అత్యంతం మృదులం త్వద్-అన్ఘ్రి-యుగలం హా మే మనశ్-చింతయతి-
ఏతల్-లోచన-గోచరం కురు విభో హస్తేన సంవాహయే 79

ఏశ్యత్యేశ జనిం మనో(అ)స్య కఠినం తస్మిన్-నటానీతి మద్-
రక్శాయై గిరి సీమ్ని కోమల-పద-న్యాసః పురాభ్యాసితః
నో-చేద్-దివ్య-గృహాంతరేశు సుమనస్-తల్పేశు వేద్యాదిశు
ప్రాయః-సత్సు శిలా-తలేశు నటనం శంభో కిమర్థం తవ 80

కన్చిత్-కాలం-ఉమా-మహేశ భవతః పాదారవిందార్చనైః
కన్చిద్-ధ్యాన-సమాధిభిశ్-చ నతిభిః కన్చిత్ కథాకర్ణనైః
కన్చిత్ కన్చిద్-అవేక్శణైశ్-చ నుతిభిః కన్చిద్-దశాం-ఈదృశీం
యః ప్రాప్నోతి ముదా త్వద్-అర్పిత మనా జీవన్ స ముక్తః ఖలు 81

బాణత్వం వృశభత్వం-అర్ధ-వపుశా భార్యాత్వం-ఆర్యా-పతే
ఘోణిత్వం సఖితా మృదన్గ వహతా చేత్యాది రూపం దధౌ
త్వత్-పాదే నయనార్పణం చ కృతవాన్ త్వద్-దేహ భాగో హరిః
పూజ్యాత్-పూజ్య-తరః-స ఏవ హి న చేత్ కో వా తదన్యో(అ)ధికః 82

జనన-మృతి-యుతానాం సేవయా దేవతానాం
న భవతి సుఖ-లేశః సంశయో నాస్తి తత్ర
అజనిం-అమృత రూపం సాంబం-ఈశం భజంతే
య ఇహ పరమ సౌఖ్యం తే హి ధన్యా లభంతే 83

శివ తవ పరిచర్యా సన్నిధానాయ గౌర్యా
భవ మమ గుణ-ధుర్యాం బుద్ధి-కన్యాం ప్రదాస్యే
సకల-భువన-బంధో సచ్చిద్-ఆనంద-సింధో
సదయ హృదయ-గేహే సర్వదా సంవస త్వం 84

జలధి మథన దక్శో నైవ పాతాల భేదీ
న చ వన మృగయాయాం నైవ లుబ్ధః ప్రవీణః
అశన-కుసుమ-భూశా-వస్త్ర-ముఖ్యాం సపర్యాం
కథయ కథం-అహం తే కల్పయానీందు-మౌలే 85

పూజా-ద్రవ్య-సమృద్ధయో విరచితాః పూజాం కథం కుర్మహే
పక్శిత్వం న చ వా కీటిత్వం-అపి న ప్రాప్తం మయా దుర్-లభం
జానే మస్తకం-అన్ఘ్రి-పల్లవం-ఉమా-జానే న తే(అ)హం విభో
న జ్నాతం హి పితామహేన హరిణా తత్త్వేన తద్-రూపిణా 86

అశనం గరలం ఫణీ కలాపో
వసనం చర్మ చ వాహనం మహోక్శః
మమ దాస్యసి కిం కిం-అస్తి శంభో
తవ పాదాంబుజ-భక్తిం-ఏవ దేహి 87

యదా కృతాంభో-నిధి-సేతు-బంధనః
కరస్థ-లాధః-కృత-పర్వతాధిపః
భవాని తే లన్ఘిత-పద్మ-సంభవస్-
తదా శివార్చా-స్తవ భావన-క్శమః 88

నతిభిర్-నుతిభిస్-త్వం-ఈశ పూజా
విధిభిర్-ధ్యాన-సమాధిభిర్-న తుశ్టః
ధనుశా ముసలేన చాశ్మభిర్-వా
వద తే ప్రీతి-కరం తథా కరోమి 89

వచసా చరితం వదామి శంభోర్-
అహం-ఉద్యోగ విధాసు తే(అ)ప్రసక్తః
మనసాకృతిం-ఈశ్వరస్య సేవే
శిరసా చైవ సదాశివం నమామి 90

ఆద్యా(అ)విద్యా హృద్-గతా నిర్గతాసీత్-
విద్యా హృద్యా హృద్-గతా త్వత్-ప్రసాదాత్
సేవే నిత్యం శ్రీ-కరం త్వత్-పదాబ్జం
భావే ముక్తేర్-భాజనం రాజ-మౌలే 91

దూరీకృతాని దురితాని దురక్శరాణి
దౌర్-భాగ్య-దుఃఖ-దురహంకృతి-దుర్-వచాంసి
సారం త్వదీయ చరితం నితరాం పిబంతం
గౌరీశ మాం-ఇహ సముద్ధర సత్-కటాక్శైః 92

సోమ కలా-ధర-మౌలౌ
కోమల ఘన-కంధరే మహా-మహసి
స్వామిని గిరిజా నాథే
మామక హృదయం నిరంతరం రమతాం 93

సా రసనా తే నయనే
తావేవ కరౌ స ఏవ కృత-కృత్యః
యా యే యౌ యో భర్గం
వదతీక్శేతే సదార్చతః స్మరతి 94

అతి మృదులౌ మమ చరణౌ-
అతి కఠినం తే మనో భవానీశ
ఇతి విచికిత్సాం సంత్యజ
శివ కథం-ఆసీద్-గిరౌ తథా ప్రవేశః 95

ధైయాన్కుశేన నిభృతం
రభసాద్-ఆకృశ్య భక్తి-శృన్ఖలయా
పుర-హర చరణాలానే
హృదయ-మదేభం బధాన చిద్-యంత్రైః 96

ప్రచరత్యభితః ప్రగల్భ-వృత్త్యా
మదవాన్-ఏశ మనః-కరీ గరీయాన్
పరిగృహ్య నయేన భక్తి-రజ్జ్వా
పరమ స్థాణు-పదం దృఢం నయాముం 97

సర్వాలన్కార-యుక్తాం సరల-పద-యుతాం సాధు-వృత్తాం సువర్ణాం
సద్భిః-సమ్స్తూయ-మానాం సరస గుణ-యుతాం లక్శితాం లక్శణాఢ్యాం
ఉద్యద్-భూశా-విశేశాం-ఉపగత-వినయాం ద్యోత-మానార్థ-రేఖాం
కల్యాణీం దేవ గౌరీ-ప్రియ మమ కవితా-కన్యకాం త్వం గృహాణ 98

ఇదం తే యుక్తం వా పరమ-శివ కారుణ్య జలధే
గతౌ తిర్యగ్-రూపం తవ పద-శిరో-దర్శన-ధియా
హరి-బ్రహ్మాణౌ తౌ దివి భువి చరంతౌ శ్రమ-యుతౌ
కథం శంభో స్వామిన్ కథయ మమ వేద్యోసి పురతః 99

స్తోత్రేణాలం-అహం ప్రవచ్మి న మృశా దేవా విరిన్చాదయః
స్తుత్యానాం గణనా-ప్రసన్గ-సమయే త్వాం-అగ్రగణ్యం విదుః
మాహాత్మ్యాగ్ర-విచారణ-ప్రకరణే ధానా-తుశస్తోమవద్-
ధూతాస్-త్వాం విదుర్-ఉత్తమోత్తమ ఫలం శంభో భవత్-సేవకాః 100

Also read : దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం

Please share it

Leave a Comment