Srisaila Ragada Lyrics in Telugu – శ్రీశైల రగడ

YouTube Subscribe
Please share it
Rate this post

Srisaila Ragada Lyrics in Telugu

శ్రీశైల రగడ యొక్క మంత్రముగ్ధమైన ఆనందాన్ని అనుభవించండి – శ్రీశైలం ఆలయంలో మల్లికార్జున భగవానుడి దివ్య ప్రకాశంతో మిమ్మల్ని లోతైన అనుసంధానం చేసే ఒక సున్నితమైన భక్తి గీతం. స్వీయ-ఆవిష్కరణ యొక్క ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రారంభించండి మరియు పరమశివుని కరుణామయమైన దయతో మీకు ప్రసాదించబడిన అంతర్గత ప్రశాంతత మరియు ఆనందాన్ని స్వీకరించండి. అచంచలమైన విశ్వాసం యొక్క అపారమైన శక్తిని ఆవిష్కరించండి మరియు దైవికంతో గాఢమైన బంధాన్ని ఏర్పరచుకోండి. ఈ రోజు మీ పరివర్తన అన్వేషణను ప్రారంభించండి మరియు మీ జీవితంలో అసాధారణమైన పరివర్తనలకు సాక్ష్యమివ్వండి.

శ్రీశైల రగడ

శ్రీరమ్యంబుగ శ్రీగిరి యాత్రకు | కూరిమి సతితో కూడి నడచితిని

పల్లెలు పురములు పట్టణంబులు | పేటలు దాటితి అడవులు కొండలు అన్నీ దాటితి

కంటిని శ్రీగిరి కన్నుల నిండా | వింటిని మహిమలు వీనుల నిండా

ఆ మహిమలు నేనేమని చెప్పదు | ఈ మహిలోపల ఎన్నడు చూడము

ధారుణి లోపల ధౌతాచలమది | మేరుని కంటెను మిక్కుట మైనది

బ్రహ్మ నిర్మల బ్రహిశృంగంబులు | నిర్మలమగు మాణిక్య కూటములు

కోటలు కొమ్మలు గోపురంబులు | తెఱపిలేని బహు దేవాలయములు

పుణ్య స్థలంబులు పుణ్య వనంబులు | వాటమైన పూదోటలు మిక్కిలి

మాటలు నేర్చిన మంచి మృగంబులు | కామధేనువులు కల్పవృక్షములు

క్షేమ కరంబగు చింతామణులు | అమృత గుండంబులు

కడు నైష్ఠికమును కలిగిన విప్రులు | విడువక శంభుని వేడెటి రాజులు

సంతత లింగార్చన గల శైవులు | శాంతులైన వేదాంతులు సిద్ధులు

గణగణ మ్రోగెటి ఘంటనాదములు | విజయ ఘోషయగు శంఖ నాదములు

వీర శైవులు వీరాంగంబులు | సాధు బృందములు కామిత భక్తులు అగరు ధూపములు

జపములు చేసెటి జంగమోత్తములు | తపములు చేసెటి తాపసోత్తములు

ప్రమథులు భక్తులు శైవ గణంబులు | గట్టిగ ఇది భూకైలాసమ్మని

తప్పిపోక పాతాళ గంగలో | తెప్పున తేలుచు తీర్థంబాడుచు

చెలగుచు మడి వస్త్రంబులు కట్టితి | అనువుగ నుదుట విభూతి ధరిస్తిని

పొలుపుగ మెడ రుద్రాక్షలు దాల్చితి | గురు కటాక్షమును గోప్యము చేసితి

గురు మంత్రంబును జపమును చేసితి | అకళంకుడనై ఆశ జయిస్తిని

శివ పంచాక్షరి మనసున నిలిపితి | శివ తత్త్వము పరిశీలన చేసితి

పంచేంద్రియంబులు పదిలము చేసితి | పంచ ముద్రలభ్యాసము చేసితి

అంతర్ముఖుడనైతిని | నాదబ్రహ్మ నాదము వింటిని | లోపల తుమ్మెద నాదము వింటిని

వెలుగులకెల్లా వెలుగై వెలిగెడు | ఆ లోపల దీపము కంటిని

ఈవల చంద్రుండావల సూర్యుడు | కలిగిన స్థావరమైన నిధానము కంటిని

కంటికి ఇంపగు పండు వెన్నెల | విరిసిన షట్కమలంబులు పిండాండములో బ్రహ్మాండము కంటిని

అంతట అక్కడ చెంగల్వ కొలనులో | ఆడుచున్న రాజహంసను పట్టితి

చాల వేయి స్తంభాల మేడలో | బాలిక కూడుకు కేళి సలిపితిని

మల్లికార్జునుని మదిలో దలచితి | ముందర భృంగికి మ్రొక్కి వేడితిని

నందికేశ్వరుని నమ్మి భజించితి | చండీశ్వరునకు దండము పెట్టితి

మళ్ళీ మళ్ళీ మహిమను పొగడుచు | పిళ్ళారయ్యకు ప్రియముగ మ్రొక్కితి

ద్వార పాలకుల దర్శన మాయను | ద్వార మందు రతనాల గద్దెపై

చూచితి నెవ్వరు చూడని లింగం | చూచితి కేవల సుందర లింగం

నిరుపద్రవమగు నిశ్చల లింగం | ఆది తేజమగు ఐక్య లింగం

రాజితమైన విరాజిత లింగం | పూజనీయమగు పురాణ లింగం

లింగము గనుగొని లింగ దేహినై | లింగాంగులతో లింగ నిర్గుణ సంగతి కంటిని

లింగమందు మది లీనము చేసితి | జీవన్ముక్తడనైతిని

అంకమంది భ్రమరాంబిక ఉండగా | మల్లికార్జునిని కోరి పూజించితి

దీపము పెట్టితి దివ్య దేహునకు | ధూపము వేసితి ధూర్జటి కప్పుడు

తుమ్మి పూలతో పూజిస్తిని | కమ్మని నైవేద్యము పెట్టితి

సాగిలి మ్రొక్కితి సర్వేశ్వరునకు | జయ జయ జయ జయ జంగమరాయ

ఆదిదేవుడవు ఆత్మ శరణ్య | దయ తప్పక ధవళ శరీర | భయము బాపు మీ భక్తనిధాన

ఎన్ని జన్మములు ఎత్తిన వాడను | నిన్ను తలంపక నీచుడనైతిని

ఎన్నడు ఏ విధమెరుగని వాడను | దుష్ట మానసుడ గౌరీ రమణ

తామస గుణములు తగులాటంబులు | నియమము తప్పిన నీచవర్తనుడ

నిత్య దరిద్రుడ అత్యాశయుడను అజ్ఞాన పశువును |

చేయరాని దుశ్చేష్టలు చేసితి | బాయరాని మీ భక్తుల బాసితి

సంసారంబను సంకెళ్ళల్లో | హింస పెట్టమిక ఏలుము తండ్రి

ముల్లోకంబులు ముంచెడి గంగను | సలలితముగా జడ ధరియిస్తివి

గొప్ప చేసి నిను కొలిచిన బంటును | తప్పక చంద్రుని తల ధరియిస్తివి

విన్నుని చేత కన్ను పూజగొని | సన్నుతి కెక్కిన చక్ర మిచ్చితివి

ఆనక శైల కుమారిక కోరిన | సగము శరీరము ఇస్తివి

మూడు లోకముల ముఖ్యము నీవే | మూడు మూర్తులకు మూలము నీవే

దాతవు నీవే,భ్రాతవు నీవే,తల్లివి నీవే,తండ్రివి నీవే,బ్రహ్మము నీవే,సర్వము నీవే

పాల ముంచుమిక నీట ముంచు మీ పాల బడితనో ఫాలలోచన అనుచు ప్రణతుల నిడుచు

ఫలశృతి:

కాలువలు త్రవ్వించి గన్నేర్లు వేసి | పూలు కోసి శివునకు పూజించిన ఫలము
గంగి గోవులు తెచ్చి ప్రేమతో సాకి | పాలు తీసి అభిషేకము చేసిన్న ఫలము
ఆకలితో నున్న అన్నార్తులకును | కమ్మనీ భోజనంబిచ్చిన ఫలము
భీతితో నున్నట్టి కడు దీనులకును | శరణిచ్చి రక్షించు విశేష ఫలము
అంత కన్నా ఫలము అధిక మయ్యుండు

ALSO READ : ఆదిశంకరాచార్య స్తోత్రం

Please share it

1 thought on “Srisaila Ragada Lyrics in Telugu – శ్రీశైల రగడ”

Leave a Comment