మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Adi Shankaracharya stotram in telugu – 2022

Join Telegram Channel
Please share it
Rate this post

Adi Shankaracharya stotram in telugu

ఆదిశంకరాచార్య స్తోత్రం

ఆదిశంకరాచార్య స్తోత్రం సంస్కృతంలో కంపోజ్ చేయబడిన హిందూ భక్తి గ్రంథం.

స్తోత్రం ఎనిమిది శ్లోకాలతో కూడి ఉంటుంది, ఒక్కొక్కటి ఒక్కో అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మొదటి శ్లోకం భగవంతుని గొప్పతనాన్ని గురించి చెబుతుంది మరియు రెండవ శ్లోకం ప్రజలు తమ ప్రార్థనలను దేవునికి ఎలా సమర్పించాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. మూడవ శ్లోకం మరణానికి ఎలా భయపడకూడదో మరియు నాల్గవ శ్లోకం ఇతరులతో ఎలా దయతో ఉండాలో తెలియజేస్తుంది.

ఐదవ శ్లోకం మనమందరం భగవంతుని పిల్లలమని మరియు మన తల్లిదండ్రుల వలె ఆయనను ఆరాధించాలని చెబుతుంది. ఆరవ శ్లోకం ఈ ప్రపంచంలో మనం ఒంటరిగా లేమని, మనలాగే మనల్ని ప్రేమించే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారని చెబుతుంది. ఏడవ శ్లోకం కష్టమైనప్పటికీ, సరైనది మరియు మంచిది ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోమని చెబుతుంది. మరియు చివరి శ్లోకం భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ మనతోనే ఉంటాడని గుర్తుచేస్తుంది

శ్రుతీనామా క్రీడః ప్రథితపరహంసో చితగతి-
ర్నిజే సత్యే ధామ్ని త్రిజగదతి వర్తిన్యభిరతః |
అసౌ బ్రహ్మేవాస్మిన్న ఖలు విశయే కిం తు కలయే [**విషయే**]
బృహేరర్థం సాక్షాదనుపచరితం కేవలతయా || 1 ||

మితం పాదేనైవ త్రిభువనమిహైకేన మహసా
విశుద్ధం తత్సత్వం స్థితిజనిలయేష్వప్యనుగతమ్ |
దశాకారాతీతంస్వమహిమనినిర్వేదరమణం
తతస్తం తద్విష్ణోః పరమపదమాఖ్యాతినిగమః || 2 ||

న భూతేష్వాసంగః క్వచన నగవాచావిహరణం
న భూత్యా సంసర్గో న పరిచితతా భోగిభిరపి |
తదప్యామ్నాయాంత-స్త్రిపురదహనాత్కేవలదశా
తురీయం నిర్ద్వంద్వం శివమతితరాం వర్ణయతి తమ్ || 3 ||

న ధర్మస్సౌవర్ణో న పురుషఫలేషు ప్రవణతా
న చైవాహోరాత్ర స్ఫురదరియుతః పార్థివరథః |
అసాహాయే నైవం సతీ వితతపుర్యష్టకజయే
కథం తన్నబ్రూయాన్నిగమ నికురంబః పరశివమ్ || 4 ||

దుఃఖసార దురంత దుష్కృతఘనాం దుస్సంసృతి ప్రావృషం
దుర్వారామిహ దారుణాం పరిహరన్దూరా దుదారాశయః |
ఉచ్చండప్రతిపక్షపండితయశో నాళీకనాళాంకుర-
గ్రాసో హంసకులావతంసపదభాక్సన్మానసే క్రీడతి || 5 ||

క్షీరం బ్రహ్మ జగచ్చ నీరముభయం తద్యోగమభ్యాగతం
దుర్భేదం త్వితరేతరం చిరతరం సమ్యగ్విభక్తీకృతమ్ |
యేనాశేషవిశేషదోహలహరీ మాసేదుషీం శేముషీం
సోయం శీలవతాం పునాతి పరమో హంసోద్విజాత్యగ్రణీః || 6 ||

నీరక్షీరనయేన తథ్యవితథే సంపిండితే పండితై-
ర్దుర్బోధే సకలైర్వివేచయతి యః శ్రీశంకరాఖ్యోమునిః |
హంసోయం పరమోస్తు యే పునరిహా శక్తాస్సమస్తాస్స్థితా
జృంభాన్నింబఫలాశనైకరసికాన్ కాకానమూన్మన్మహే || 7 ||

దృష్టిం యం ప్రగుణీకరోతి తమసా బాహ్యేన మందీకృతాం
నాళికప్రియతాం ప్రయాతి భజతే మిత్రత్వమవ్యాహతమ్ |
విశ్వస్యోపకృతే విలుంపతి సుహృచ్చక్రస్య చార్తిం ఘనాం
హంసస్సోయమభివ్యనక్తి మహతాం జిజ్ఞాస్యమర్థంముహుః || 8 ||

ఇతి శ్రీవిద్యారణ్యమునిరచితం శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యస్తుత్యష్టకమ్ |

Also read : శ్రీ శివ సహస్రనామావళి 1008

Please share it

1 thought on “Adi Shankaracharya stotram in telugu – 2022”

Leave a Comment