మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Satyanarayana Swamy Ashtothram in telugu

Join Telegram Channel
Please share it
Rate this post

Satyanarayana Swamy Ashtothram in telugu

Sri Satyanarana Swamy Ashtothram is a collection of 108 verses in Sanskrit ascribed to Satyanarayana, the first pontiff of the Raghavendra Mutt. The Ashtothram is mainly used for worshiping Sri Raghavendra and other deities of his sect.

The swamijyoti has been described as an instrument for meditation on Satyanarayana, and for providing speedy relief from worldly worries or spiritual one-pointedness.

The Ashtothrams are a set of 108 verses in Sanskrit which can be used to worship Sri Satyanarayan Swamy. These are traditionally recited individually while sitting on the floor and facing North while concentrating on Lord Raghavendra, or can be recitied by someone.

సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం సత్యదేవాయ నమః 
ఓం సత్యాత్మనే నమః 
ఓం సత్యభూతాయ నమః 
ఓం సత్యపురుషాయ నమః 
ఓం సత్యనాథాయ నమః 
ఓం సత్యసాక్షిణే నమః 
ఓం సత్యయోగాయ నమః 
ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః 
ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ నమః |

ఓం సత్యనిధయే నమః 
ఓం సత్యసంభవాయ నమః 
ఓం సత్యప్రభవే నమః 
ఓం సత్యేశ్వరాయ నమః 
ఓం సత్యకర్మణే నమః 
ఓం సత్యపవిత్రాయ నమః 
ఓం సత్యమంగళాయ నమః 
ఓం సత్యగర్భాయ నమః 
ఓం సత్యప్రజాపతయే నమః | 

ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః 
ఓం సత్యసిద్ధాయ నమః 
ఓం సత్యాఽచ్యుతాయ నమః 
ఓం సత్యవీరాయ నమః 
ఓం సత్యబోధాయ నమః 
ఓం సత్యధర్మాయ నమః 
ఓం సత్యాగ్రజాయ నమః 
ఓం సత్యసంతుష్టాయ నమః 
ఓం సత్యవరాహాయ నమః | 

ఓం సత్యపారాయణాయ నమః 
ఓం సత్యపూర్ణాయ నమః 
ఓం సత్యౌషధాయ నమః 
ఓం సత్యశాశ్వతాయ నమః 
ఓం సత్యప్రవర్ధనాయ నమః 
ఓం సత్యవిభవే నమః 
ఓం సత్యజ్యేష్ఠాయ నమః 
ఓం సత్యశ్రేష్ఠాయ నమః 
ఓం సత్యవిక్రమిణే నమః | 

ఓం సత్యధన్వినే నమః 
ఓం సత్యమేధాయ నమః 
ఓం సత్యాధీశాయ నమః 
ఓం సత్యక్రతవే నమః 
ఓం సత్యకాలాయ నమః 
ఓం సత్యవత్సలాయ నమః 
ఓం సత్యవసవే నమః 
ఓం సత్యమేఘాయ నమః 
ఓం సత్యరుద్రాయ నమః | 

ఓం సత్యబ్రహ్మణే నమః 
ఓం సత్యాఽమృతాయ నమః 
ఓం సత్యవేదాంగాయ నమః 
ఓం సత్యచతురాత్మనే నమః 
ఓం సత్యభోక్త్రే నమః 
ఓం సత్యశుచయే నమః 
ఓం సత్యార్జితాయ నమః 
ఓం సత్యేంద్రాయ నమః 
ఓం సత్యసంగరాయ నమః | 

ఓం సత్యస్వర్గాయ నమః 
ఓం సత్యనియమాయ నమః 
ఓం సత్యమేధాయ నమః 
ఓం సత్యవేద్యాయ నమః 
ఓం సత్యపీయూషాయ నమః 
ఓం సత్యమాయాయ నమః 
ఓం సత్యమోహాయ నమః 
ఓం సత్యసురానందాయ నమః 
ఓం సత్యసాగరాయ నమః | 

ఓం సత్యతపసే నమః 
ఓం సత్యసింహాయ నమః 
ఓం సత్యమృగాయ నమః 
ఓం సత్యలోకపాలకాయ నమః 
ఓం సత్యస్థితాయ నమః 
ఓం సత్యదిక్పాలకాయ నమః 
ఓం సత్యధనుర్ధరాయ నమః 
ఓం సత్యాంబుజాయ నమః 
ఓం సత్యవాక్యాయ నమః | 

ఓం సత్యగురవే నమః 
ఓం సత్యన్యాయాయ నమః 
ఓం సత్యసాక్షిణే నమః 
ఓం సత్యసంవృతాయ నమః 
ఓం సత్యసంప్రదాయ నమః 
ఓం సత్యవహ్నయే నమః 
ఓం సత్యవాయువే నమః 
ఓం సత్యశిఖరాయ నమః 
ఓం సత్యానందాయ నమః | 

ఓం సత్యాధిరాజాయ నమః 
ఓం సత్యశ్రీపాదాయ నమః 
ఓం సత్యగుహ్యాయ నమః 
ఓం సత్యోదరాయ నమః 
ఓం సత్యహృదయాయ నమః 
ఓం సత్యకమలాయ నమః 
ఓం సత్యనాలాయ నమః 
ఓం సత్యహస్తాయ నమః 
ఓం సత్యబాహవే నమః | 

ఓం సత్యముఖాయ నమః 
ఓం సత్యజిహ్వాయ నమః 
ఓం సత్యదంష్ట్రాయ నమః 
ఓం సత్యనాసికాయ నమః 
ఓం సత్యశ్రోత్రాయ నమః 
ఓం సత్యచక్షసే నమః 
ఓం సత్యశిరసే నమః 
ఓం సత్యముకుటాయ నమః 
ఓం సత్యాంబరాయ నమః |

ఓం సత్యాభరణాయ నమః 
ఓం సత్యాయుధాయ నమః 
ఓం సత్యశ్రీవల్లభాయ నమః 
ఓం సత్యగుప్తాయ నమః 
ఓం సత్యపుష్కరాయ నమః 
ఓం సత్యధృతాయ నమః 
ఓం సత్యభామారతాయ నమః 
ఓం సత్యగృహరూపిణే నమః 
ఓం సత్యప్రహరణాయుధాయ నమః | 

ఓం సత్యనారాయణదేవతాభ్యో నమః

ఇతి సత్యనారాయణాష్టోత్తరశత నామావళిః ||

Also read : గోవింద నామాలు

Please share it

1 thought on “Satyanarayana Swamy Ashtothram in telugu”

Leave a Comment