మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Argala stotram in telugu

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (2 votes)

Argala stotram in telugu

అర్గలా స్తోత్రం మంగళవారం రోజు తప్పక పఠించండి మీకంతా శుభమే జరుగుతుంది.

ఓం అస్య శ్రీ అర్గలాస్తోత్రమహామంత్రస్య విష్ణురృషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీ జగదంబాప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః 

మార్కండేయ ఉవాచ –

ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి |

జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || 1 || 

జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |

దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || 2 || 

మధుకైటభవిధ్వంసి విధాతృవరదే నమః | 

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 3 ||

మహిషాసురనిర్నాశి భక్తానాం సుఖదే నమః |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 4 || 

ధూమ్రనేత్రవధే దేవి ధర్మకామార్థదాయిని |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 5 ||

రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 6 || 

నిశుంభశుంభనిర్నాశి త్రైలోక్యశుభదే నమః |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 7 || 

వందితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 8 ||

అచింత్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశిని | 

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 9 ||

నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చాపర్ణే దురితాపహే |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 10 ||

స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 11 ||

చండికే సతతం యుద్ధే జయంతి పాపనాశిని |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 12 ||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖమ్ |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 13 ||

విధేహి దేవి కల్యాణం విధేహి విపులాం శ్రియమ్ |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 14 ||

విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 15 ||

సురాసురశిరోరత్ననిఘృష్టచరణేఽంబికే |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 16 ||

విద్యావంతం యశస్వన్తం లక్ష్మీవంతంచ మాం కురు |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 17 ||

దేవి ప్రచండదోర్దండదైత్యదర్పనిషూదిని |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 18 ||

ప్రచండదైత్యదర్పఘ్నే చండికే ప్రణతాయ మే |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 19 ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రసంస్తుతే పరమేశ్వరి |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 20 ||

కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా సదాంబికే |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 21 || 

Argala stotram in telugu

హిమాచలసుతానాథసంస్తుతే పరమేశ్వరి |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 22 ||

ఇంద్రాణీపతి సద్భావపూజితే పరమేశ్వరి |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 23 ||

దేవి భక్తజనోద్దామదత్తానందోదయేఽంబికే |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 24 ||

భార్యాం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీమ్ |

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 25 ||

తారిణి దుర్గసంసారసాగరస్యాచలోద్భవే | 

రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 26 ||

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః | 

సప్తశతీం సమారాధ్య వరమాప్నోతి దుర్లభమ్ || 27 ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే అర్గళా స్తోత్రమ్ సమాప్తం.

ఆపదలో ఉన్న వారు ఈ  స్తోత్రం  పఠించండం వలన ఆపదలు తొలగి మీకంతా శుభమే జరుగుతుంది. కావున ఈ స్త్రోత్రమును చదవండి. 

Also read : సంతోషీమాత అష్టోత్తరం

Please share it

Leave a Comment