మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Aparajitha stotram in telugu – అపరాజితా స్తోత్రం

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (3 votes)

Aparajitha stotram in telugu 

                మీరు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు, అమ్మవారి గర్భగుడి (గర్భగృహం)కి ఎదురుగా బయట చెట్టుకింద క్షేత్ర పాలక (కాపలాదారు) హనుమంతుడిని మీరందరూ గమనించి ఉండవచ్చు.హనుమంతుని వెనుక భాగంలో చిన్న అమ్మవారి దేవత ఉంది,ఈ అమ్మవారిని అపరాజిత అంటారు.ఈమె చాలా శక్తివంతమైన దేవత.జీవితంలో మన ప్రయత్నాలలో విజయం సాధించాలనే ఆశయం మనందరికీ ఉంటుంది.కానీ కొన్నిసార్లు మనం మన స్వంత శక్తితో సాధించలేకపోవచ్చు.మనము పూర్తి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, మన ప్రయత్నాలలో విజయం సాధించాలంటే మనకు దైవానుగ్రహం అవసరము.ఈ సమయంలో అపరాజిత అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తే ఆమె విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. అది ఆమె గొప్పతనం.మీరు జీవితంలో చూసినట్లయితే, మీకు పిల్లల చదువులు, వారి ఉద్యోగం, తరువాత వారి వివాహం, తరువాత మీరు వారి జీవితంలో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటారు, వారి పిల్లలు మొదలైనవి.. మీరు చూసిన ప్రతిచోటా విజయమే ముఖ్యం.అపరాజిత అమ్మవారు విజయాన్ని అనుగ్రహించే వారు.ఈ అమ్మవారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో చూద్దాం.

                     చండీ సప్త శతిలో ఒక ప్రదేశంలో, దేవతలు చండీ అమ్మవారి వద్దకు వెళ్లి విజయాన్ని కోరుకుంటారు. ఆ సమయంలో ఆమె అపరాజిత దేవి రూపంలో కనిపించింది. చండీ సప్త శతిలో ఒక చోట అపరాజిత దేవికి సంబంధించిన మంత్రాలు ఉన్నాయి. అవి మనమందరం, మన పిల్లలు మొదలైనవారూ నేర్చుకోవాలి. రోజూ సంధ్యావందనం చేయడంతో పాటు ఈ ఒక్క స్తోత్రం పఠిస్తే సరిపోతుంది. ఇది జీవితంలోని ప్రతిదానితో మాకు బహుమతి ఇస్తుంది. ఇంకేమీ అవసరం లేదు. దీనికి గురుపదేశం కూడా అవసరం లేదు. చిన్న పిల్లలకు కూడా దీన్ని నేర్పించవచ్చు.

అపరాజితా స్తోత్రం

శ్రీ గురుభ్యో నమః! హరిః ఓం!

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః | 

నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || 1 ||

రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః |

జ్యోత్స్నాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః || 2 ||

కల్యాణ్యై ప్రణతా వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమః |

నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మ్యై శర్వాణ్యై తే నమో నమః || 3 ||

దుర్గాయై దుర్గపారాయై సారాయై సర్వకారిణ్యై |

ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై ధూమ్రాయై సతతం నమః || 4 ||

అతిసౌమ్యాతిరౌద్రాయై నతాస్తస్యై నమో నమః |

నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయై దేవ్యై కృత్యై నమో నమః || 5 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు విష్ణుమాయేతి శబ్దితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 6 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు చేతనేత్యభిధీయతే |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 7 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 8 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 9 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 10 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు ఛాయారూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 11 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు శక్తిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 12 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు తృష్ణారూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 13 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షాంతిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 14 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు జాతిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 15 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు లజ్జారూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 16 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు శాంతిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 17 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 18 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు కాంతిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 19 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 20 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు వృత్తిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 21 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు స్మృతిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 22 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు దయారూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 23 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు తుష్టిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 24 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 25 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు భ్రాంతిరూపేణ సంస్థితా |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 26 ||

ఇంద్రియాణామధిష్ఠాత్రీ భూతానాం చాఖిలేషు యా |

భూతేషు సతతం తస్యై వ్యాప్త్యై దేవ్యై నమో నమః || 27 ||

చితిరూపేణ యా కృత్స్నమేతద్ వ్యాప్య స్థితా జగత్ |

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 28 ||

ఇతి శ్రీ అపరాజితా స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Also read : సంతోషీమాత అష్టోత్తరం

 

 

Please share it

Leave a Comment