మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Subramanya swamy ashtakam in telugu

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (2 votes)

Subramanya swamy ashtakam in telugu

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీశ ముఖపంకజ పద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవ గణపూజిత పాదపద్మ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||

దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజ మంజుపాద |
దేవర్షి నారదమునీంద్రసు గీత కీర్తే
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదానపరిపూరిత భక్తకామ |
శ్రుత్యాగమప్రణవవాచ్య నిజస్వరూప
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 ||

క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల
పాశాది శస్త్రపరిమండిత దివ్యపాణే |
శ్రీకుండలీశధర తుండ శిఖీంద్రవాహ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 ||

దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య
దేవేంద్రపీఠనగరం దృఢచాప హస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమానం
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||  5 ||

హారాది రత్నమణియుక్త కిరీటహార 
కేయూర కుండలల సత్కవచాభి రామ |
హే వీర తారక జయాఽమరబృందవంద్య
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 ||

పంచాక్షరాది మనుమంత్రిత గాంగతోయైః
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రము ఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 ||

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృత పూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగ కలుషీకృత దుష్టచిత్తమ్ |
సిక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమాః
తే సర్వే ముక్తిమాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః |
సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి || 9 ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ సంపూర్ణమ్ |

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం కరావలంబ స్తోత్రం ఎవరైతే రోజూ పఠిస్తారో వారికి కాలసర్ప దోష ప్రభావం ఉండదు.అన్నింటా విజయం లభిస్తుంది. ఐశ్వర్యము కీర్తి లభిస్తుంది.

Please share it

Leave a Comment