మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Varaha Stotram in telugu – శ్రీ వరాహ స్తోత్రం

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (1 vote)

Varaha Stotram in telugu

Varaha Stotram is a Hindu hymn that is sung in praise of Lord Vishnu. It is considered to be the Varaha incarnation of Lord Vishnu. The hymn is sung in praise of the good qualities of Varaha and also about how he killed Hiranyaksha, who was a demon that had taken possession of the Earth. Varaha is also referred to as “Matsya” and “Prahladha” which means “one who rescues from great danger” and “one who protects Prahlada” respectively. The Varaha incarnation was performed by Lord Vishnu to rescue Prahlada from Hiranyaksha, his evil uncle. The hymn also praises Sri Mushnam, which means ” revered one”.The hymn was composed by an unknown author in praise of Lord Vishnu. Varaha is considered to be the incarnation of Lord Vishnu, who rescued Prahlada from his evil uncle Hiranyaksha. The hymn praises Varaha’s good qualities. It also contains a verse praising Sri Mushnam, or “Prahlad ha” and “Matsya”, which means “one who rescues from great danger”.Varaha Stotram is a Hindu hymn that is sung in praise of Lord Vishnu. It is considered to be the Varaha incarnation of Lord Vishnu. The hymn is sung in praise of the good qualities of Varaha and also about how he killed.

శ్రీ వరాహ స్తోత్రం

నమస్తే దేవ దేవేశ వరాహవదనాచ్యుత |
క్షీరసాగరసంకాశ వజ్రశృంగ మహాభుజ || 1 ||

అనేకదివ్యాభరణయజ్ఞసూత్రవిరాజిత |
అరుణారుణాంబరధర దివ్యరత్నవిభూషిత || 2 ||

ఉద్యద్భానుప్రతీకాశపాదపద్మ నమో నమః |
బాలచంద్రాభదంష్ట్రాగ్ర మహాబలపరాక్రమః || 3 ||

దివ్యచందనలిప్తాంగ తప్తకాంచనకుండల |
ఇంద్రనీలమణిద్యోతిహేమాంగదవిభూషిత || 4 ||

వజ్రదంష్ట్రాగ్రనిర్భిన్నహిరణ్యాక్షమహాబల |
పుండరీకాభిరామాక్ష సామస్వనమనోహర || 5 ||

శృతిసీమంతభూషాత్మన్సర్వాత్మన్చారువిక్రమః |
చతురాననశంభుభ్యాంవందితాయతలోచనా || 6 ||

సర్వవిద్యామయాకారశబ్దాతీత నమో నమః |
ఆనందవిగ్రహానంత కాలకాల నమో నమః || 7 ||

also read :కృష్ణ యజుర్వేద సంధ్యావందనం

Please share it

1 thought on “Varaha Stotram in telugu – శ్రీ వరాహ స్తోత్రం”

Leave a Comment