మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Shirdi Sai ekadasa sutralu in telugu -శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (2 votes)

Shirdi Sai Ekadasa Sutralu in telugu

The Shirdi Sai ekadasa sutralu or the 16 vows of Shirdi Sai Baba are a set of promises made by the Indian saint Shirdi Sai Baba to his devotees.

The 16 vows are: 1. I will never refuse to give darshan to any person who comes for it, irrespective of caste, creed or religion.

2. I will not speak ill about any person, but speak only good about all people.

3. I will not allow any one in my presence to speak ill about any other person, but if anyone speaks ill before me I won’t remain silent and will tell them what is wrong with their thoughts and feelings.

4. I shall not cause anyone sorrow or pain without a just reason; .

5. I shall not be angry for any insignificant or trivial matter.

6. I will neither act with anger nor be angry with anyone, but speak only the truth and do my duty in life.

శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు

1. షిర్డీ ప్రవేశమే సర్వదుఃఖ పరిహారము.

2. అర్హులైననేమి నిరుపేదలైననేమి ద్వారకామాయి ప్రవేశ మొనరించినంతనే సుఖసంపదలు పొందగలరు.

3. ఈ భౌతిక దేహానంతరము నేనప్రమత్తుడను.

4. నా భక్తులకు రక్షణంబు నా సమాధినుండియే వెలువడుచుండును.

5. నా సమాధినుండియే నా మనుష్య శరీరము మాట్లాడును.

6. నన్నాశ్రయించిన వారిని శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించుటయే నా కర్తవ్యము.

7. నాయందెవరికి దృష్టియో వారి యందే నా కటాక్షము.

8. మీ భారములను నాపై బడవేయుడు, నేను మోసెదను.

9. నా సహాయము గాని, నా సలహాను గాని కోరిన తక్షణమొసంగ సంసిద్ధుడను.

10. నా భక్తుల యింట లేమి యను శబ్దమే పొడచూపదు.

11. నా సమాధి నుండియే నేను సర్వకార్యములను నిర్వహింతును.

Also read : కాకడ ఆరతి

Please share it

1 thought on “Shirdi Sai ekadasa sutralu in telugu -శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు”

Leave a Comment